Барча буллай буру

ДакIнихтуну барча дуллай буру жулла аьзизсса ниттил Светланал оьрмулул юбилей!
Ххирасса дадай! Жула цIаний ина бивхьусса захIмат жун тачIавгу хъамакъабитантIиссар. Ина жун гьарца ишираву эбратну диркIссара.

Ина пишкаш дурссар жун тяхъасса, ххарисса оьрчIшиву. Ца лахIзавагу къавхьуссар жул оьрмулуву вияту нанисса чанигу, гъилишивугу асар къархьу­сса. Ина аякьа дусса, ххаллил­сса нинугу, дакIниймур лаласун кIулсса хъинсса дусгу хьу­ссара жун.
Я Аллагь, цIуллуну-цIакьну чIярусса шиннардий ттигу дитаннав ина жущал. ТIитIиннав вин дунияллул цинявппагу неъматру. Ххаришивуртту, хъиншивуртту чIяру даннав вил оьр­мулуву. Ина жун чан къаданнав!

ОьрчIру, оьрчIал оьрчIру


Январьданул 31-нний оьр­мулул 50 шин хъанай дур хIакьсса зунттал чувнан, дангу, дитангу кIулсса, кару мусилсса, цинявннан бусравсса, Гъумучатусса Абакаров Ил-Мирза Набинал арснан.

ХIурмат лавайсса Ил-Мир­за! Инава чув унугу, ссаха зий унугу, ина ккаккан дунни вила тIайлашиву, кIулшиву, инсаннал чIарав ацIан, ка-кумаг бан анаварсса ушиву.
Жун акъа чара бакъасса Ил-Мирза! Барча хьуннав ина увсса кьини. Жу цинявппагу, вил щарнил ляхъин, чIа тIий буру вин цIуллушиву, лахъисса оьрму, талихI, вила аьзиз­сса кулпатращал, ттиркьюкьив кунмасса арснащал ва душнищал. Бартлаганнав вил дакIнийсса мурадру. Хъунасса Заннал иттал нур щуннав, ялтту МахIаммад идавсил (с.аь.с.) ссимиялу кIутIу хьуннав. Амин!

Ина ххирасса цинянналагу цIания
МахIаммадхIажи Ханов,
ш. Ростов-на-Дону


Нурданул чирахъ

Ттул ххирасса, ца акъа-акъасса уссу, Муслин увну ур 1939-ку шинал Читтурдал шяраву – мукьва душнил ялун ца арсну. «Уссурссугу бавтIун, хIанттил кьаллу бивзуна бу­ттал», — тIий, буслан дикIайва хъунна аму Байсият.

Нурданул чирахъ, уссай,
Ттул ичIува гъили баргъ,
Ссавруннай чанна цIукуй,
Ттул ххазинай, ттул талихI,

Ххяххабургъил гъили бай
Вираттаннил хъун бакIу
На виха лащан бара,
КIюрххил нава бивзукун.

Ссавруннай чанна цIуку
На виха лащан бара,
Жул ялун кIутIу тIисса
Мусил мурхьгу инара.

Ханна-ХIаллил кIялагьи
На виха лащан бара,
Дуцурттуй саллил тIутIив
На виха лащан дара.

Чунмай бургарчагу на,
Вил симан ххал шай, уссай,
ДакIнилгу ттул пар учай,
Янингу чани ххи шай.