Барча буллай буру

Январь зурул 15-нний Да­гъустаннал Виваллил иширттал министерствалий хьусса 2017 шинал хIасиллу дуллалисса мажлисрай низам цIакь даврил цIаний бивхьусса захIматрахлу виваллилиширттал министр, полициялул генерал-лейтенант Аьвдурашид МахIаммадовлун дуллунни «Лайкьшивурттахлу» ва «Низам цIакь даврил цIаний бивхьусса захIматрахлу» тIисса медаллу

ДакIнихтуну барча тIий буру Аьвдурашид МахIаммадовлухь лайкьсса награда. ЧIа тIий бу­ру цIуллушиву ва цIу-цIу­сса тIайлабацIуртту, хьхьи­чIуннайшивуртту.
«Илчи» кказитрал коллектив

 

Декабрь зурул ахирданий МахIачкъалалий Системарттал технологиярттал институтраву хIасиллу дунни Дагъусттаннал Юстициялул министерствалул баян бувну бивкIсса «Дагъусттаннал полициялул зузи кьинирду» тIисса республикалул журналистурал дянивсса конкурсрал.


Конкурсрай цалчинсса кIану бувгьуну, диплом ва арцуйнусса бахшиш ларсунни «Илчи» кказитрал отделданул редактор Андриана Аьбдуллаевал.
Щала коллективрал цIания барча тIий буру Андрианахь бюхттулсса награда. ЦIусса шинал­сса бахшиширттал дайдихьуну хьуннав.

Ларгмур шин жун, «Илчилул» коллективран, дахханашивурттацIун, хIукуматрал чулуха­сса чан-кьансса ссуссукьушивурттацIун, мукунна ххариссагу хьунни. Миннувух ДР-лул Печатьрал ва информациялул


министерствалул террорданийн къаршисса журалул макьаларттал конкурсравух гьуртту хьуну, ЦIусса шинал байрандалул хьунийн кIилчинмур кIанттун ва арцуйнусса премиялун лайкь хьунни жул журналист, отделданул редактор ПатIимат Рамазанова.

Щала коллективрал чулуха ПатIимат барчагу буллай, чIа учин ччай бур давриву тIайлабацIу, цIуллушиву ва хьхьичIуннайгу пишалуцIун дархIусса ххаришивуртту!

Харжру чIумуй буллан аьркинни

Интернетраву МахIачкъалаливсса ххуйну чIу къабаллали­сса оьрчIансса школалий зузисса пишакартуран ларгсса шинал цаппара зурдардил харж къубуллуну бур тIисса хавар ппив хьуну бур.


З. АьбдурахIманова
МахIачкъалаллал администрациялул баян буллай бур укунсса журалул школардансса арцу республикалул бюджетрава дулайшиву. Ларгмур шинал, бюджет кьамул байни, декабрь зуруй щаллуну харж къабуллуну, аванс дулун куну бивкIссар. Республикалул бюджетрава шагьрулулмур бюджетравун арцу дучIайхтура, ми арцу дарчIуссар вай школарттайх. Декабрь зурухсса харжирал лирчIми арцугу республикалул бюджетрава дуркIсса кьинира дулунтIиссар.