ЧIунархIалминнангу, жагьилминнангу эбратну

ЦIанасса хъунмур никирая цума-цаннащал бунугу ихтилат бан­сса мутта бириярча, ваца цамур дунияллиясса, хIакьинумуниха лакъархьхьусса, хIакьсса захIматрал ва кIулшивурттал, жяматрал ва хъуначунал мукъул кьимат лахъну бивкIсса ляличIисса халкьуннащал кIул хьуссаксса шара. Оьрмулул гьарца шачIану, ца-цаних тIий чару бихьлай, цала хIарачатрайну салкьи бувсса чувну ур ЧIяйннал шяраватусса Рамазанов Аслан МахIаммадлул арсгу.


Залму АьбдурахIманова
Увну ур Аслан 1935 шинал декабрьданул 23-нний савдажарну ивкIсса МахIаммадлул ва ПатIиматлул кулпатраву. Ва акъасса вайннал ялагу мукьва оьрчI бивкIун бур. Буттал шяраву школа къуртал бувсса шинал Аслан 1954 шинал увцуну ур аьрали къуллугъ лахъан Архмур Баргъбуккавал чуллайн.

Тиха зана хьуну, Бакуй­сса хъунама уссичIан лавгун, зун ивкIун ур уссу зий ивкIсса завод­рай. Дяхтта зий уна, хьхьувай ккалай, къуртал бувну бур энергетикалул техникум. Дипломгу канихьсса жагьилсса пишакар цаппара хIаллава увцуну ур зун «Красноводск-Баку» тIисса паром буллалисса даврийн электромонтажниктурал бригадирну. 1963 шинал паром бувну, хIукуматрайн тапшур бувну бур. Шикку зузаврихлу лайкь хьуну ур Азирбижаннал Верховный Советрал чулухасса хIурматрал грамоталун. Гикку зий цаппара шиннугу дурну, Бакуйннал «Азрембыттехника» тIисса идаралийн зун увкIун ур. Зийгу ивкIун ур шикку пенсиялийн укканцIа, цехрал бригадирнал къуллугърая, хъунама инженернал къуллугърайн лахъаннин. Шикку зузиссаксса хIаллай Аслан лайкь хьуну ур чIярусса хIурматрал грамотарттан, медаллан ва барчаллагьрал лишаннан. Миннувух дур ХIурматрал лишандалул орденгу. Ва ур Азирбижаннал ССР-данул ИчIаллил къуллугърал лайкь хьусса зузалагу. УвчIуну ивкIун ур Азирбижаннал ССР-данул КПСС-рал райкомрал ва ИчIаллил къуллугърал профсоюзрал вакилну. Аслан мукуна лайкь хьуну ур рационализатор ушиврул 13 удостоверениялунгу. Мукунма ванал заочнайну Москавлив къуртал бувну бур Метрологиялул ва стандартизациялул щала союзрал институтгу.
Ванал бур 2 арс ва 4 арснал арс. Рамазан тIима арс, цала кулпатращал ва буттащал МахIачкъалалив ивзун, шийх яхъанай ур, чIивима, Мурад тIима, кулпатращал цува увсса ва хъуна хьусса Бакуйва авцIуну ур.
МахIачкъалалив ивзун махъ Асланнул цува яхъанахъи­сса къатрал цалчинмур зивулий тIивтIуну бур ичIура ишла дай­сса ттукIрайсса техника дакьин дуллансса дуссукъатта. Хъунама арснал арсругу, цаннал политехникалул вуз, гаманал колледжгу къуртал бувну, ттаттал мастерскойлуву зий бусса бур, цанма­сса маэшат буллай. Вай бакъа­сса, шиву ялагу кIия-шама жагьил зий усса ур.
ЗахIматрал кьимат кIулсса Асланнул, чIалачIиссаксса, цала кулпатран бакъа, цайминнангу маэшат хъанансса кIану сакин бувну бур. Бакуйсса Мурадлул хъунама арсгу цIана Киеврай дуклай усса ур архитектор хъанай.
ЗахIмат ххирану цала ирсгу тарбия бувсса Аслан кунмасса чиваркIри цIанасса жагьилтуран эбратну бишин лайкьми.
Канил пишалуцIун ванан такIуй хъамакъабитайсса бив­­кIун бур цала дакIнинсса «малхIандалиягу». Буттал миналия архну, гъурбатрай ивкIнугу, Аслан миллатрал «Илчи» кказитрайхчин Лакку билаятрая арх къаувцун, ванищал дахIаву дуну, гьарца шинах кказит чичлай, бучIан буллай, ванил мякьчуну ивкIун ур.
Ниттил увсса кьинигу барча дуллай, чIа учинну ва хIакьсса зунттал чувнан дунияллия, оьр­чIал оьрчIая щалихханнин­сса тяхъасса оьрму.