Дунияллул кадихьултрал чемпионатрай

Ноябрь зурул 17-20-нний Польшанал Руми тIисса шагьрулий хьусса армрестлинграл профессионалтурал дуниялул чемпионатрай гьуртту хьуну,Вихьуллал шяраватусса лакку жагьил Зураб ХIажиевлул бувгьуссар 2-мур кIану.


Чемпионатрай гьуртту хьуну бур 22 билаятрал кадихьулт. Зураблул, ка дирхьуну, бух бувну бур Шведнал, Американал, Белоруссиянал, Гуржиял, Украиннал, Финляндиянал кадихьулт. Яла ххув хьуну ур ванияр хьхьичI дунияллул чемпион хьуну ивкIсса Къазахнал кадихьу Магжан Шамиевлуяр. Финалданий тIурча, Зураблун нясив къавхьуну бур ххув хьун цама Къазахънал юниортураву дунияллул чемпион хьуну ивкIсса кадихьу Аьлижан Муратовлуяр, гьаман му хьуну ур 78 килорал кIушиврий дунияллул чемпион киямур ка дишаврий.
Армрестлинграл спортрахун Зураб агьну ур ванияр 3 шинал хьхьичI, «Труд» стадион цIу бу­ккан бувсса чIумал. Хъиривмур зуруй МахIачкъала шагьрулул кьинилун хасъсса бяст-ччаллал чIумал кадишаврий Зураблул 1-мур кIану бувгьуну бур, 2016 шинал 1-мур кIану бувгьуну бур Раменск шагьрулий хьу­сса Аьрасатнал чемпионатрай, 2017 шинал Протвино шагьрулий хьусса Аьрасатнал чемпионатрайгу 1-мур кIану бувгьуну бур. Зураб ХIажиевлун дуллуну дур Аьра­сатнал спортрал мастернал хIурматрал цIа. Гьашину Зураб­лул хьхьичIунсса ккаккиярттащал къуртал був­ссар Да­гъусттаннал аграрий университет. Зураб Вихьуллал шяраватуссар.