Цуппалусса балчан ва лагабарз

Зунттавусса ссут. Дурар уттигу, марххала буварчагу, дяркъу хъанан жула зунттаву. Ссут жучIара лахъи къалагай. Мунияту къурдарахсса давуртту лябу­ккулий дуван багьай, марххала бувну, бакIлахъия зия къахьун. Амма ноябрь зурул

ахирданийннин, марххала бувну махъгу, щюллинура яхьунни ттул ахъу­вусса гъаран-уртту (петрушка). Тивталсса ур­тту дусса дур гъаран-уртту. Вайннунгу тIааьн бивзун бур зунттавусса оьрму. Тивталну личIаврил сававну хъанай дусса дия куртIну мархри итабакьаву.


Ччянива жула буттахъал итабавкьуссар зунттаву мархри. Ший хIасул дурссар хъинну чIявусса ишру хIисавравун лавсъсса инсаният. Жула ччатI бувай­сса кIара хIисав бан бучIиссар нигь ляхъан дурсса иширан. Яла махIатталшиву, караматшиву ци дур учирча, кьаркьсса мичIал кьяртай кIяла був­сса кIарттуву бувщусса ччатI шахьайхту, цивппа бизлан бикIай. Ва иш цIурихьулул иширттаву хъинну хьхьичIунмайсса ишну хъанахъиссар. Мунияту тачIав дакIния гьан мабитару жула Ла­кку билаят. Шийсса тIабиаьтрал ххуйшиврул муданагу на уссара ххари уллай, дакI тирх учин дуллай.

Вана зунттурду марххал­ттул лаххияртту ларххун. ЧувчIав цукунчIавсса ттуруллул парча бакъасса кIюрх. Щуну-Зунттуха буклакисса бургъил тIинтту дуссар лахъми зунттурдал симанну чанна дуллай. Ми симаннава­сса цалчинмурну шай Къимизу-зунттугу. Марххалттуйх гъур­­­с-гъурс тIий бизлазисса уссала баллалисса макьангу вичIан тIааьнну дюхлай дуссар.
Тана тикку, цуппалусса, дуканссаннух луглагисса, ца балчангу. Танил хьхьимичIирттах цинна дуканмур лякъай. Балчаннул бянивсса дахьа чIалачIисса бурсуллул буслай бия балчаннул хьхьу кьатIув дуртшиву. НукIура балчантрал илхъирду зунттавуя дикIайсса. Утти шяраваллил лагмасса лухччай хьуну дур. Амма вайннул хъирив илхъичитал къабикIай.
Мува мутталий ттун хъинну карамат бивзуна уттинин ттула оьрмулуву кIукун хъунману янилун къабагьсса лагабарз (бургияра зувагу). Зурунгума жула Ла­кку билаят ххуй буван, тIабиаьтрал сий ягин дуван ччан бикIайсса бур. «Зунттурдаяр ххуйсса так зунттурдури бусса!».

Лажин хIадур
дурссар ХIажимурад ХIусайновлул