ТачIав хъамакъаитанссар

Вай гьантрай МахIачкъалалий М. С. Умахановлул цIанийсса Олимпий резерврал боксрал спортрал школалий хьунни ДР-лул лайкь хьусса тренер Нураттин Оьмаевлул аьпа абад буллалисса боксрал турнир.Шикку гьуртту хьунни боксрал школалийн заназисса 50-нийн бивсса спортсментал. Ххув хьусса ва гьуртту хьусса оьрчIан асар хьунсса ва дакIний личIансса бахшишну хьунни Нураттин Оьмаевлул суратру дирхьусса медальлу, дипломру ва цаймигу бахшишру.


Имара Саидова
Турнирданий гьуртту хьу­сса оьрчIру барча бан ва турнир сакин дурминнахь барчаллагь учин бувкIун бия Нураттиннул кулпат, ДР-лул лайкь хьусса артистка Загьидат Муслимова, арс Бугалав ва душ Саида.
Турнирданий 60 килорал кIушиву думи спортсментураву 1-сса кIану бувгьунни Гъази ГъазимахIаммадовлул, 2-мур кIану – ХIасанхан Буттаевлул ва 3-мур – МахIаммадшяпи Мутаевлул.
64 килорал кIушиву думи спортсментураву 1-сса кIану бувгьунни Кьурбан Зайнуковлул, 2-мур – Кьурбан Кьур­банмахIаммадовлул, 3-мур – Расул МахIаммадовлул ва МахIаммадрасул Сайбуновлул.
69 килорал кIушиву думи спортсментураву 1-мур кIану бувгьунни ТIагьир Оьма­­ров­лул, 2-мур – Амин Гъази­ма­хIаммадовлул, 3-мур – Зайнул­аьбид Зайнулаьбидовлул ва Султан Камиловлул.
91 килорал кIушиву думиннаву 1-сса кIану бувгьунни Сослан Асбаровлул.
Лавайсса категориялул бокс­рал тренер, Таджикисттаннал республикалул халкьуннал чемпион, СССР-данул боксрал спортрал мастер Нураттин Оьма­­ев 15-ния лирчусса шиннардий зий уссия ва школалий ца яла хьхьичIунма тренерну. Нураттиннул хIадур буллай бивкIсса спортсментурал, жула республикалий бакъассагу, дунияллул халкьуннал ва Европанал даражалийсса чемпионатирттай гьуртту хьуну, цимилвагу хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуссар.

Сослан Асбаров, Аьрасатнал спортрал мастер:
— Нураттин ттул цалчинсса тренеръя, муначIан занай хьу­ссия ттул 13 шин. Ва икIайва жуха буттал куннасса аякьа ду­сса инсан, дакI цIимисса инсан. Нураттиннул жухь оьрмулуву бучIи лякъинсса насихIатругу бусайва, жул дуккаврил ялув ацIайва, шаймунил кумаг буллан икIайва. Ва ия цала дакIниймур дузрайн буккан къабувну паракьат къашайсса хасиятрал инсан.

Сайпуттин Ирккуев, Аьрасатнал спортрал мастер:
— Махъсса 5 шинай на усси­яв Умахановлул цIанийсса спортшколалийн Нураттин КамиловичлучIан занай. Укун­сса инсан бакIрайн агьаву оьрмулуву ттунма хьусса тIайлабацIуну ккалли бара. Нураттин ия кьянкьасса хасият дусса, цала даву ххирасса инсан. Гьарица соревнованиярттайн нанинигу, ванал жувун ххувшаву ласунсса гъира-шавкь рутайва. Цинявппа ванал хIадур буллай бивкIсса спортсментурангу ва ца бутта куна ххирасса икIайва. ЦIана жун ва жущала акъа хъинну захIматну бур, ва жун тачIавгу хъамакъаитантIиссар. ХIарачат банну жула тренернал чIярусса шиннардий бувсса захIматран лайкьсса ххувшавуртту ласун.