Уттавассар Садикьлул аьпа

Ларгсса нюжмаркьини А. Къа­­пиевлул цIанийсса Лак­рал музыкалул ва драмалул театрдануву, хъинну чIявусса агьлугу бавтIун, бюхттулсса даражалий хьунни Аьрасатнал лайкь хьусса артист Садикь МахIаммадов дунияллийн ув­ккун 85 шин там шаврин хас бувсса аьпалул мажлис.


Миллатран ца яла ххирама артист дакIнийн утан, мунал бивхьусса захIматрая бусан бувкIун бия артистнащал зий бивкIми, му кIулми.
Дагъусттан Республикалул культуралул министрнал хъиривчу, Халкьуннал творчествалул къатлул хъунмур Марита МухIадовал кIицI лавгуна сахI­налий бувтсса 55 шинал манзилданий Садикьлул дургьуну диркIшиву ттуршуннийн дир­сса личIи-личIисса сипатру аьч дуллалисса роллу.
«Жуятува Садикь батIул хьу­ссар тамашачитурангу ца яла ххирану ивкIсса ва театрданул тарихраву яргсса хха кьабивтсса хъунасса артистну, цаярва махъгу театрал магьирлугъран лайкьсса ирс кьабивтун. Ванал арс Аслан МахIаммадов лайкьну най ур буттал ххуллийх», — увкунни Марита МухIадовал.
ЧIярусса шиннардий Лакрал театрдануву зий бивкIсса Аьрасатнал Федерациялул магьирлугърал лайкь хьусса зузала Качар ХIусайнаева:
-ХIакьину ва мурчавух, гъаравух марххала буллалисса, хъинну дяркъусса кьини зал буцIинсса агьлу театрданувун бучIаврил исват буллалиссар дунияллия лавгун ацIниясса шиннардил махъгу Садикьлул аьпа ва хIурмат лакрал дянив уттавану бушиву.
Тай шиннардий театрдануву, аьпабивухъул, ХIасан Буттаев, ХIамзат Ибрагьимов, Шагьун Ибрагьимова ва чIявусса цаймигу гьунар ххисса артистал зий бивкIхьурчагу, Садикь миллатран ляличIийну ххира­сса ия.
«Дагестан» ВГТРК-лул директорнал хъиривчу Ссалам Хавчаев:
— Ттун яла ххирасса артистал бия ХIасан Буттаев ва Садикь МахIаммадов. Цила чIумал на дурссия кIира передача: ца – аьмну Лакрал театрдания, гиву на хъуннасса къулагъас Садикьлух дурссия; цагу – ХIасан Буттаевлуя. «Вила оьрчIругу вила шаттирдайх лавгун ччивав?» — куну цIувххукун: «Ина ци тIиссара. Хъисгу къаччива, му хъинну захIматсса пишари», — тIива ХIасаннул. Садикьлу­хьхьуннив мукунсса суал къабуллуссия. Цанчирча ганал оьрчIру театрданувува хъуни хъанай бия. Арс Аслан буттал кIану бугьаврицIун ца шачIанттулгума лавай хьунни, цIа дансса режи­ссер увккунни.
Садикь дакIнийн утлатисса ихтилатру бувна Чичултрал союзрал секциялул хъунама Илияс МахIаммадовлул, Дагъусттаннал халкьуннал артистка­хъул Жинасат ДинмахIаммадовал ва Уди Аьлиевал, Оьруснал театрданул артист Владимир Мещериннул. Лаккуя бувкIун бия АьлихIажи Щамххалов ва ХIажи ва Шавлухъ МахIаммадовхъул (Кумиял Магьирлугърал къатлул зузалт).
Мудангу тяхъасса ва хъярчилсса Садикь хьхьичI ацIан арча, ганал оьрчIнийсса оьрму лап талихIсса бухьунссия тIисса пикри багьан бюхъай. Дунияллийн увккун мукьцIал ла­хъаннин ппу, шинну чIарах къадурккун нинугу яла ларгун, дяъвилул чIумал ятинну ливчIсса оьрчIал циксса дурхIухьунссар захIматсса кьинирду? Къабигьасса бивкIун бур театрданувун зун увкIсса чIумалсса оьр­мугу, ччаннайн лаххансса ус дакъа, театрданул янна-калува чатандалул усру артистал кувннаща кув зехлай бикIайссия тIий, дакIнийн бутлай икIайва тIар цува Садикь.
Амма ванияр 25 шинал хьхьичI уссурвал Хачилаевхъул бакIчину Лакрал ккурандалул ххаллилсса даражалий дурсса 60 шинал юбилейрай Садикь ур: «Барчаллагь, ттул бюхттул­сса миллат! На лакрал миллатрал я мякь хьун, я ккашил хьун къаивтссара, янна-уссул щаллу увссара», — тIий.
Ххуйсса концерт ккаккан дурна Лакрал театрданул артистурал. Мажлис къуртал бувна ПатIимат Шагьмардановал Садикьлуха бувсса мукъур­ттийн Арслан Шагьмардановлул чирчусса макьандалий циняв­ппа артистурал балай щаллу баврийну.
Ппу дакIнийн утан бувкI­миннахь ва Лакрал театрданул каялувчитурахь барчаллагь увкуна Дагъусттаннал халкьуннал артист Аслан МахIаммадовлул.

Зулайхат Тахакьаева