ЛисапIитIчитурал кьюкьлуву

Махъсса шиннардий лисапIитIирттай бигьлагьисса жулла республикалий гьарза хъанай бур – жагьилмигу, хъунив хъанахъимигу. Муния хъунмасса хайр бур щалва чурххан: цIакь буллай бур бишив, чан дуллай дур чурххал кIушиву, бигьа хъанай бур ссихI ласлан, таза буклай бур гьутрурду.

Интернетрал кумаграйну сакин хъанай бур лисапIитIирттай бигьултрал группартту. Цавайннан ххирар шагьрурдавух бигьлан, цаппарассаннан хIаз бикIай анаварну, ссур дурну бачин, кувннаяр кув хьхьичIун буклай, чурттурдайх, бордюрдайх ххяххан дуллай. Цаппарасса лаглай бур архсса манзиллай цайми шагьрурдайн ссапарданий. Мукунминнавасса цаннал, Мурад МахIаммадовлул жухь бувсунни цала машхулшиврул хIакъираву.


-Та айивхьура ина лисапIитIрал спортрахун машхул хъанай?

-Цалчинмур лисапIитI на машан ларсъссар ванияр 10 шинал хьхьичI. Тания махъ ва утти­гу на мудана кIюрххил 6 ссят ва 30 минутIраву лисапIитIрай лагара цIусса автостанциялияту Лениннул Комсомолданул паркиравун ва махъунайгу зана шара. Ахттакьун чIумалгу лагара лисапIитIрай сайрданий.

-Инава кунасса спортсментуращал хIала-гьурттушиву дуссарив?
-Жул бур лисапIитIчитурал группа, жу интернетраву икьрал дару цумур ххуллийх чун гьан бурив, яла ласару жущалла аьркинмур, буккару ххуллийн.

-Цукунсса шартIру дузал дурну дур лиса­пIитIчитуран шагьрулий?
-Цалсса МахIачкъалалив лисапIитIчитуран аьркинсса цинярда шартIру дузал дурну дакъар. Бакъар лисапIитIирттай бигьлансса личIи бувсса ххуллурду ва лисапIитIру дацIан дувансса кIанттурду. Уттигъанну на уссияв Калининградрай, тикку лисапIитIчитуран цинярда шартIру дузал дурну дур. ЛисапIитIрай щалва шагьрулийх уккан хъанай бур, гьарца ттучандалучIа ми дацIан дан­сса кIанттурду салкьи бувну бур. Умуд бур мукуннасса да­хханашивуртту жучIарагу хьуншиврий.

-Зу шагьрулул кьатIув лухччинийнгу буккарув?
-Гьай-гьай, зунттал чулинмайгума лагару. Масалдаран, Буйнакскаллал лахъазандалийн. Цаппарасса экстремал лисапIитIчитал лагайссар зун­ттал районнайн ва шяраваллавун, 150-170 километралул манзилданий.

-Зущал хIала-гьуртту хьуншиврул ци бан аьркинссар?
-Яла-яла аьркиммур – хъунмасса гъира, яла цурда лиса­пIитIгу. Байбишин аьркин­ссар шагьрулий ххуллурдайх, паркирдавух бигьлан. Яла, аьдат хьувкун, бучIиссар лахъисса манзилданийгу занан группалувух.

-Цумур журалул лисапIитI ласурча хъинссар, му ссан дуссар?
-ЛичIи-личIисса дур лиса­пIитIру, дур зунттал ххуллурдайх бигьайсса, шагьраххуллийн кка­ккан дурсса. Дуссар хIатта кIили дакъассагума. Турингралссагу дуссар лисапIитIрайсса парданий зананшиврул дурсса. Дуссар ца нигь дуссагу (унициклы), руль дакъассагу. Дянивну лисапIитIрал багьа бур 40 азарда къуруш. Ду­ссар 100 азарда къурушрансса ва миннуяр ххирассагу. Яла ххирами дурну дур корбондалия, му хъинну цIакьсса ва куклусса материалли. Ялагу машан ласун аьркинссар личIину шлем, катIри, термос, щинал дуцIинсса шуша ва цаймигу.

-Цими инсан ур зул группалуву, цими инсан архIал лагару ссапарданий?
-Жу ялу-ялун гьарза хъанай буру. Цила аьдатрай цалархIал ссапарданий лагару 15 инсан, илкин­сса чIун думи. ЖучIа бур хIатта цамур региондалия­сса спортсменталгу. Уттигъанну жухь тавакъю бунни группалувун кьамул уван Челябинс­калиятусса, Нижний Новгородраятусса лисапIитIчинал. Га МахIачкъалалив хъамалу увкIун ия, яла жучIава хъин бивзун, ш­ккува ацIан пикри хьуну бия. Жула группалувун кьамул арду жу га.
Жул дахIаву дур мукунна цайми регионнаясса группарттащалгу, жу тайннахьхьун дуларду жулла суратру, видеорду, ласарду тайнналсса жухьхьунна. Жул группа бур соцсетирдаву ва спорт­органнайсса приложениярттаву. Мунил хIисав дайссар жу циксса километрарду риртун дурив ца кьини, ца нюжмардий, зуруй, шинал мутталий, цуксса лахъшиврийн бивну бурив, цуксса лагьну бувчIун бурив. Бивтсса ххуллурду ххал бан шайссар карталий. Яла ми гьарзат дулун шайссар цайминнахьхьунгу, ми цинявннан чIалачIиссар.

-Гьарца журалул спорт­раву ур цала-цала лидер, хьхьичIунма, танаха лащан кьаст дикIай махъминналгу. Зул урив мукунсса инсан?
-Гьай-гьай, му ур Глеб Травин, бусалардавун агьсса совет заманнул лисапIитIчи. Га Совет Союзрал лагма увккун ивкIссар лисапIитIрай 25 азарда километ­ралул манзилданий. Га укунна­сса лисапIитIрай ивну ур хIатта Арктикалул зумардайн. Га ссапарданий увккун ивкIссар 1928 шинал, къуртал хьуссар ссапар 1931 шинал.

Ихтилат бувссар
А. Сагидовлул