Лакрал халкьуннал учаларттава

Авлиясса усттарнал – къуркъасса чIила.

Аьркинмур чару кучалий къалякъайссар.

Аьшукьнал махъру, ус­ттарнал кару мусилссар.

Багьлун лархьхьуссар давугу дикIайсса.

Буслансса къабукканнав, бувсунмасса лякъиннав.

ГьарайзуначIа ччатIгу, хIухчичIа дикIгу ганзссар.

Даву захIматссаксса цIагу ларайссар.

Даврин лавхьхьуссар зузалагу икIайсса.

Дуллайри лахьхьайсса.

Залуннаха лархьхьусса – хъус, усттарнаха лархьхьу­сса – даву.

Занази ччаннацIунни ­цIи­нцI­гу лачIайсса.

КIулну диширчан, мар­ххалттануцIухгу цIу лачIай­ссар.

КьютIилу дугьан кIулма ккашил къахьуви.

Лякьазарал гьунар ссуссукьуссар.

Пишалул хъачIру цIуцIи къадай.

Пишалущалсса чулахъгу ччатI бакъа къаличIай.

Сивсусса дайдихьу щала даврил дачIир.

Ссавур ва захIмат гьар­затраяр ххув шайссар.

Усттарная цIа дан айсса дурмунилли.

Усттар ивчIарчан, дурмур личIайссар, аькьлукар ивчIарчан, увкумур личIай­ссар.