Дунияллул халкьуннал дянивсса турнирданий

Ноябрьданул 25-26-нний Къазахъисттаннай хьусса лачIун буккаврил ДинмахIаммад Кунаевлул цIанийсса дуниялул халкьуннал дянив­сса турнирданий жула 3 лачIунукку ххув хьунни: 1-ннал бувгьунни 2-мур кIану ва 3-ннал бувгьунни 3-ми кIанттурду.


Дагъусттаннал лачIун­бу­ккултравату турнирданий ххув хьунни Хасавюртлияту­сса Заур Угуев (57 кило), Рустам Гаймасов (65 кило) ва АхIмад ХIажимахIаммадов (74 кило). Арцул медальданун лайкь хьунни АьппасхIажи МахIаммадов, му финалданий лачIун къаув­ккун ур цала ватанлув Заур Угуевлущал 57 килорал кIушиврий.
Чарвитул медаллан лайкь хьуну бур Аьрасатнал спортрал лайкь хьусса усттар МахIаммадрасул ГъазимахIаммадов (70 кило), Адам Хасиев (74 кило) ва МахIаммадхан МахIаммадов (97 кило).

ХIадур дурссар
ХIасан Аьдиловлул