Бахшишну бия куклу машина

Декабрьданул 2-3-нний Каспийскалий «Энергия» ДЮСШ-лий хьунни Юнус ХIусайновлул цIа абад даврин хас дурсса ушу-саньдалул дунияллул халкьуннал дянивсса турнир. Муний гьуртту хьунни Дагъусттаннал, Аьрасатнал цаймигу регионнал, мукунма Азирбижаннал, Арманинал ва Къазахъисттаннал спортсментал. Миннавух бия дунияллул ва Европанал чемпионталгу.
ХIасан Аьдилов
Турнирданий ххув хьунни Зияуттин ХIажиев (60 кило, Къарабудагъккантуллал район), Аьли ТIалхIатов (65 кило, Буйнакскаллал район), Салауттин Абушев (70 кило, Къарабудагъккантуллал район), Багатыр Къазанатов (70 кило, МахIачкъала), Расул Оьмаров (80 кило, Къизлар), Шамил Рамазанов (85 кило, Къизлар), Ислам Юсупов (90 кило, МахIачкъала), ГьитIинамахIаммад МахIаммадов (+90 кило, Къизлар).
Турнирданий яла хъунмур бахшишну бия куклу машина. Му лавсунни Аьли ТIалхIатовлул.