«Гъалгъа тIиссар МахIачкъала»

Дагъусттаннал радиолун 90 шин шаврийн

Гьашинусса шин Дагъусттаннал радиолул агьамсса юбилейрал шинни. Ноябрьданул 7-нний жулла республикалий радио зун диркIун 90 шин хьуссар. Вайксса шиннардил мутталий «Дагъусттан» ГТРК-телерадиокомпаниялийгу хьуну дур чIумуцIун дархIусса хъуни-хъунисса дахханашивуртту. Сайки 700 инсан зий ивкIсса ва идаралий хIакьину 300 инсан зий ур. Хаснува 16 инсан зий ивкIсса Лакралмур радиолийгу цIана 4 инсан зий ур. Вайнналлар хIадур дувайсса зуруй цал «Да­гъусттан» ГТРК-лул телевидениялий зуруй цал дуккайсса «ТтурчIайнна» тIисса телепередачагу.

Залму АьбдурахIманова
Ца ххираяхха жун оьрчIний, ахттая махъ, 16.00 ссятраву «Гъалгъа тIиссар МахIачкъала», «Эфирданий дур Дагъусттаннал радио» тIисса Лакрал радиолул диктортуращал архIал вай жуавру тикрал дуван. Аькьлу-кIулши хьувкунъя ттун кIул хьуссагу гай тIааьнсса чIурдал заллухъру лакраву хъинну бусравсса ва хIурматрайсса СултIанат СайдхIусайнова (аьпа баннав цил) ва Гъаза Гъазаев бивкIшиву. КIулссия гьарца лакрал кулпатраву аьмну Лакрал радиолий зузи­сса гьарнал цIардугу. Жува хъуни хъанай, замана баххана хъанай, халкьуннал къайгъурду захIмат-жапашиврухун багьсса ппурттуву, шиная шинайн чанну баллали хьуна вайннал чIурду. Лакрал радио тIурча, миллатрайнгу, цала вичIидихьултрайнгу цурда ца кьини хаин къархьуну, ттигу-шилагу зийннари дусса. Гара куццуй, цахъи дахханашивурттащал, 16.10 минутIраву, FM радиолул щатIуй.

Закарьяева Тамара Маликлул душ, Лакрал радиолул хъунмур редактор:
— Мяйжаннугу, Дагъусттаннал радиолул 90 шинал тарих авадан­сса бур. Миннувух ттулгу шикку зий 18 шин хъанай дур. Шиккун зун бучIаннин зий бивкIсса «Илчи» кказитрал коллективгу дакIния къабуккайссар ттун. Дагъусттаннал радиогу ттул оьрмулул ца бутIа, нахIу-хIаласса коллективрая сакин хьусса ца кулпат хьунни. ЧувкIуй бакъахьунссар вайксса миллатирттал мазурдийсса радиолул редакцияртту зузисса цамур идара.
Юбилейран хасъсса агьаммур мероприятие дан дурар ттигу. Ттинин ва иширан хасну «Дагъусттан» ГТРК-лул хъунама редактор Луиза Аьлихановагу гьурттусса батIаву хьунни Национал библиотекалий, мукунма жула хъун бакъасса редакциялийгу, шикку хьхьичIва зий бивкIсса жул хIурматрайсса уртакьтурайн оьвкуну, жула ккурандалувугу кIицI лагарду байран. ЖучIанма бувкIсса «Дагъусттан» ГТРК-лул хъунама редакторнал хъиривчу Ссалам Хавчаевлущал, Сулайман Мусаевлущал, Гъаза Гъазаевлущал, Гьарун ХIасановлущал шикку зий ивкIсса гьармагу дакIнийн увтун, ххуйсса хьунабакьаву хьунни.
ХIакьину Лакрал радиолий зий ур мукьа инсан. Зийгу бу­ссару щияркIуй къалувну, ца-ца кIанттурдаву вайминнаяр хьхьичI­гу. Барчаллагь шикку зузисса душварайн, лагьсса харжирдах, хIукуматрал чулухасса чIирисса къулагъасрах къубурувгун, ва давриву дакI дирхьуну зузаврихлу. Районнал лагрулий хъанахъисса гьарца батIавриясса, акциярттаясса, шадлугъирттаясса информация бусан бюхълай бур жуща гьарца кьинисса «цIусса хавардавух». Уттизаманнуха лавхьхьуну жу буссару сайки циняр соцсетирдайгу. Вагу агьалинащал­сса гьар кьинисса дахIавур.
Барчаллагь жул редакцияртту гьар цимурца техникалул ва цаймигу каширдал дузал бан хIарачат буллалисса жул каялувшиндарайн, жул чIарах бацIайсса лакрал хьхьичIунсса агьулданун. ТачIав хъамакъабитантIиссар гьар иширавух жул чIарав бивкIсса, жун шайсса кумаг бан мудангу чялишну гьуртту шайсса бивкIсса, аьпа бан цил, утти­гъанну жуятува личIи хьусса Илиясова Мариян ЧIибил душ.
Ванияр гихунмай тIурча, ччай бур жу дуллалисса даврих мякьсса, итххявхсса, чантI кусса лакрал жагьи-жугьулт букIлай, жущал дахIаву дуну. Ццахгу бикIай лакку мазрай хавар-махъ бусан хъамабитлай, жул даврил мяъна-мурад бухкъалаганхьуви тIисса.

Сайд-ХIусайнова Светлана Шамиллул душ, Лакрал радиолул режиссер:
— Миллатрал радиолийн на зун бувкIссара ттула ниттил, зун чIявучин радиолул дикторну кIулсса, СултIанат СайдхIусайновал насихIатрайну 1991 шинал. Ттухьва цIувххуну, таний чIумуйну зун бувкIсса на хIакьинусса кьинигу ттунма ххира хьусса коллективраву зий бура. ЦIубакIрай зий бикIайссияв операторну, яла, давурттая халкь букьан буллай, телерадикомпаниялул штатру кьукьлан бивкIукун, жагьилсса пишакар хIисаврай на шикку ливчIунав. ЦIана зий бура Лакрал радиолул звукорежиссерну. Хъинну ххигу-ххирар ттулла даву, хIайпгу тIий бакъара, ниттих вичIидирхьуну, шиккун зун бучIаврий. Ттула даврил уртакьтуран чIа тIий бура цIуллушиву ва жура аьмну дуллалимуниву тIайлабацIу.

Саидова Реоната Кьурбанаьлил душ, редактор:
— Дагъусттаннал паччахIлугърал университетрал дагъусттаннал мазурдил факультетгу къуртал бувну, цаппара шиннардива шиккун зун бувкIун, хIакьинугу шиккува бура. ХIасил 7 шин хъанай дур зий. ЦIубакIрай ваксса жаваблувшиву хъуннасса даву ттущара цукун хьунавав тIисса хIучI бивкIнугу, ттущала архIал зузиминнал чIарах бацIаврийну ва пиша ххирагу хьуну, шикку зунсса гъира хъун хьуна.

Оьмарова Ссапижат Исламлул душ, редактор:
— Нагу, жунма кIулсса ДГУ-лул Дагъусттаннал мазурдил факультет­рай дуклай буна, цIубакIрай зий бикIайссияв миллатрал «Илчи» кказитрай. Гикку зий бивкIсса 3 шинал даврил опытгу хъинну бучIи лявкъуна ттун ва пишалий зун бивкIукун. Га чIумал хIурмат бусса Сулайман Мусаев зий ия радиолул хъунама редакторну. Ялу-ялун давугу канилух дуклай, ттула даража лахъ бавриха зий бура. Барчаллагь учин ччай бура ттун, къакIулмургу кIул бувну, кIулмургу хъиннува итххяххан бувсса, мудангу ттула чIарав бивкIсса Гъаза Гъазаевлухь, Гьарун ХIасановлухь, Сулайман Мусаевлухь, цIана жул хъунмур редакторну зузисса Тамара Закарьяевахь. Цумур-цагу даврий бавкьусса, тIааьнсса коллектив буни, аьмну дуллалисса даврил сийгу, даражагу лахъссар. Пахру банна жула мукунсса коллектив бушиврия. ЦIуллушиву дулуннав жул даврих мякьсса, жу дуллалимунил ялув бавцIусса радиолул вичIидихьултрахьхьунгу.