Ххуйрикьай ххувшаву

Вай гьантрай ЦIуссалакрал райондалул жяматран ххарисса хавар бавунни. Ва райондалиясса Гьамиящиял шяраватусса Ибрагьимов МахIаммад зана хьунни, Минск шагьрулий декабрь зурул 3-нний хьусса хIала-ккаласса дандибуккавурттал чемпионатрай ххувшаву ларсун.


Имара Саидова
Ва чемпионатрай гьуртту хьусса командарттава Аьрасатнал цачIун дур командалул бувгьунни цалчинсса кIану.
МахIаммадлул ххувшаву барча дан, ва хьунаакьин МахIачкъалаллал аэропортрайн бувкIун бия райондалул бакIчи ХIажи Айдиев, ванал хъиривчу ХIажи ХIажиев, культуралул зузалт ва чемпионнал гъан-маччами.
Спортсмен хьунаавкьунни, балайрду тIий, къавтIий, тя­хъасса мажлис тIивтIуну.
Хъирив цинявппа гьуртту хьунни МахIаммадлул ххувшаврил савлугърал мажлисрай.
Барча хьуннав, МахIаммад, вила захIматрайну ларсъсса ххувшаву. Гихуннайгу спортраву цинявппа ххари буллансса кка­ккияртту хьуннав!