Бурувччуну бикIияра цIараща!

Инсаннал оьрмулуву хьунабакьайсса балардава ца яла хъунмамурну хъанан бикIай къатта-къушлицIун цIу дагьаву. ТIайланма учинну, чIявумур чIумал цIу дагьаву дархIуну дикIай цала инсаннал биччибакъулшиву даврицIун. Ккуллал райондалий дур, мукун нажагь цIу дагьсса чIумал, га лещан дуван хIасул дур­сса, «Пожарная часть». Уттигъанну на хьунаавкьуссияв ва идаралул каялувчи Къудуев Зайнуллагьлущал.


Ласав чагъарданийн ванал бувсмур:
— Жул 32-мур номерданийсса «Пожарный частьрал» хьхьичI бивхьусса масъалану хъанахъи­ссар жула Ккуллал райондалий цIарайнусса апатI хьун къабитаву. Жула район дур лахъсса зун­ттаву, ци-бунугу хьусса чIумал, цамур кIанаясса кумаг чIал хьун тIий бур. Бур жучIава, дугьайсса хъуруннацIун, чансса бухьурчагу, вацIригу. МахIачкъалалия Ва­ччав дур 190 км. Райондалий дур 14 шяравалу. Яхъанай бур ши­кку 11 азарунния ливчусса инсантал. Хъунисса шяраваллурду дур Ккул, Хъусращи, Вихьул. Райондалийх най дур мукьра мюрщисса нех. Райондалийх нанисса ххуллурдал лахъишиву дур 100 км.
Ваччавсса «Пожарный часть» тIиртIуссар зунттал районнаву цалчин 2011-ку шинал. ЦIана жучIа бур цIу лещан дувайсса кIива машина «Камаз» ва «Зил-131». Шикку зий ур 19 инсан. Жу хIарачат бувару, цIу дагьан къадитаншиврул, жяматран бувчIин буллай, вайннащал хьунабакьлай. Хьунабакьару мукунма школарттай дуклакисса оьрчIащал. КIицI дуван ччива дакIнийхтуну цала касму ххирасса, хъинну жаваблувну зузисса цаппарассаннал цIардугу: отделениярттал командиртал – Кьурбанов ХIажимуса, Кьурбайтаев Шамххала; цIу лещан дувулт – МахIаммадов Мурат, ХIусайнов Закир, Нахаев НурмахIаммад; щупиртал – МахIаммадов Руслан, Мутаев Кьурбан, Ибаев ЯхIъя ва цаймигу.
КIицI дуван ччива хьунадакьлакьисса цаппара захI­матшивурттугу. Жула райондалул дянийх най духьурчагу Хъуннех, неххая щин ласун шай­сса кIанттурду хъинну чанну бакъа бакъар. Бумигу инттухуннайсса, гъинттулсса гъаралуннил лавсун лавгун бикIай. Шяраваллал администрацияртту буржлув бувну буссар, иш багьни ишла баван­сса бярду буван. Мукунсса бярду бур чIявуми шяраваллаву. Амма ми бярдаватугу щин ласун машина бацIан буван бетон бувтIусса кIанттурду бакъар. Мукунсса шяраваллуну хъанай дур: Хъусращи, Ккул, СумбатIул,1-мур ЦIувкIул, Хъюйми, ЦIуйши, Вихьул, Ссухъиящи, Къян, Хъювхъи.
Шиккува кIицI буван, жу­ла инсантурал аьдатравун дагьну дур ххалазаннацIун, гъаттаразаннацIун цIу щилащисса тура. КIулну бикIан аьркинссар, мукунсса кIанттурдайн цIу щусса чIумал, гиккун машина къалагайшиву цIу лещан дуван. Мунияту на тавакъю буллай ура кказитрайхчIин: кьадитияра лухччацIух цIу щилащи­сса аьдат!
ЦIаран хъярчру къакIулссар. Бурувччуну бикIияра цIараща. Даххана дувара духсса ток­рал ххаллу, кIинттулнин ятту-гъаттаран хIадур дурсса хъала лазуни яхъанахъисса къатрая манзилданий дишара!
Нажагь апатI хьурча, жу, Ккуллал райондалул цIу лещан дувулт, мудангу хIадурну буссару зун кумаг буван, зул чIарав бацIан.
Барчаллагь, Зайнуллагь. Умуд бур жула инсантурал ина бувсмур цанма хайрданун гьаз буванссар тIисса.

Ихтилат бувссар
ХIажимурад ХIусайновлул