Барчаллагьрал чагъар

Аьрасатнал аьралуннаву къуллугъ буллалисса жула жагьилтал чIявуну ххуй­сса цIанин лайкь хьуну лякъай. Дур жула жагьилтурал каялувшиву дуллан ччисса зунттал инсантурал кьянкьасса хасиятгу. Ца-ца чIумал, цала хасият дуру­ччин къархьуну, хIаписартурайн мютIи къахъанай, аваза гьаз хьу­сса чIуннугу шай. Ци-бухьурчагу, ххуйну къуллугъ буллалиминнал сияхI ххисса дур.

ХIажимурад ХIусайнов
Вана уттигъанну Ккуллал шяравасса Аьлиханов Арсеннул нитти-буттайн – Гулнарайн ва Шамиллуйн, бувкIунни Ростовуллал округрайсса аьралий частьрал командирнал полковникнал Белебородовлул барчаллагьрал чагъар. Ва такну кIицI буллай ур сержантнал чиндалувусса Аьлиханов Арсеннул къуллугъ буллали­сса му­тталий кка­ккан бувшиву цува Ватан ххирасса, аьралий къуллугъ ххаллилну бартбигьлагьисса саллатI ушиву. Ва мукуна кIицI буллай ур Арсен спорт­рал тIуркIурдавугу хьхьичIунну гьуртту хъанахъисса ушиву. Ва барчаллагь баян буллай ур Шамиллуйн ва Гулнарайн, укунсса арс тарбия аврихлу ва чIа тIий ур щалагу Ккуллал шяраваллил жяматран тIайлабацIуртту.
Жувагу чIа учинну, Арсеннуха лавхьхьусса жагьилтал жула дянив гьарза хьуннав куну.