Аьрасатнал Президентнал бувчIавурттайн хIадур хъанай бур

Декабрьданул 19-нний МахIачкъалалив хьунни Аьрасатнал Федерациялул Президентнал бувчIавурттайн хIадур шаврилмасъаларттал хIакъиравусса батIаву.


БувчIавурттал кампания дайдирхьуссар ва зурул 18-нний, чIурду булайсса кьини дучIан 90 гьантлул хьхьичI. ЯлунчIил мартрай билаят­рал инсантуран аьркинссар увчIин паччахIлугърал бакIчи.
Дагъусттаннал БакIчинал бувсунни, Аьрасатнал Президентнал бувчIавурттайн хIадур хъанахъи­сса чIумал, бюхъантIий бушиву ишла дуван уттигъанну республикалий канилух дурксса технологияртту ва давуртту.
«ЦIанасса ппурттуву яла агьаммурну хъанахъиссар Дагъусттаннай жяматийсса, политикалул ва экономикалул иш-тагьар сахла даву, инсантуращал илкинну цалва чIурду булун бюхъаншиврул», — увкунни Владимир Васильевлул.
АьФ-лул Хъунмур бувчIавурттал комиссиялул председательнал хъиривчу Николай Булаевлул бавтIминнахь бувсунни аьчухсса бувчIавуртту щаллу даврил ххуллурдая, бувчIавурттал кампаниярттал цIушиннардал техникалия ва цаймигу масъаларттая. Мунал бусаврийн бувну, гьарза хьуну бур чIурду булаврил давурттаву ишла байсса электрон ящикру (КОИБру) . Аьмну лавсун билаятрай бишинтIий бур мукунсса сайки 13 азарва электрон комплексру, гьарца бувчIавурттал участокрай – ца-ца. Мунийну дузал хьунтIиссар 30 млн. инсантурал чIурду булунсса шартIру.
Циняв улкрал ва районнал центрдайсса участокирттай, хъуни­сса шяраваллаву видеолий ккаккан дуллантIиссар бувчIавуртту цукун най дуссарив.
Дагъусттаннал бувчIавурттал комиссиялул председатель МахIаммад Дибировлул бусаврийн бувну, цIанасса ппурттуву хIарачат буллай бур участокру аьркинсса техникалул дузал дуван.

ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул