Шанна бава

НиттицIун бавхIусса махърува бур зумух ласун кIукIлусса, вичIан баян тIааьнсса. Цаппара зурдардил хьхьичI ттун бах­тти хьуна Ккуллал райондалий­сса ЧIяйннал шяраву ца кулпатрал тяхъашиврувух гьуртту хьун. Га бия СутIаевхъал кулпат.


Ца лахIзалий СутIаева ПатIимат­лул арснал Рустамлул, нинугу цачIаннай хъачIрайн хьхьачин дурну: «Инарахха на увсса», — тIисса балайлувасса махъру кIицI бувна. Буниялагу, жува цинявппагу нитти­хъаллухха бувсса. Мунияту, тачIав жунна дуниял дуллусса ниттихъул хъамаритан къабучIиссар. Ми хъамакъаританшиврул хIукуматрал ккаккан дурну дур ноябрь зурул махъра-махъсса алхIаткьини ни­ттихъал кьинилул байранну.
Дунияллийн увксса инсаннал цала ниттицIун дур ялагу кIира нину: ца – буттал бава, гамур – ниттил бава. Жула лакрал вайннайн хъун-бавахъул учай.Ттулгу дуссия мукунсса шанна бава. Ттул буттал бава, НичIихIиял шяравасса, даргиял миллатрал Хамис тIисса хъамитайпа дикIайва. Ва цила чIумал НичIихI къалайчину зий ивкIсса ттул ттаттан ХIусайннун щар хьуну диркIссар. Хасиятрал чулуха Хамис хъинну иминсса, тачIав цилами оьрчIайн ва душ-оьрчIалми оьрчIайн чIу лахъ къабайсса хъамитайпа бикIайва. Ванил дия ца диялдакъашиву. Хамислуща жула кIарттуву ччатI буван къашайва. Мунияту цIабиркьирал вилаххав кьалакьи дусса тавалуву хъинну нахIусса ччатI-цулхъри дувайва. Мунияту духьунссия ва цурдагу дунияллий яхьусса 98 шинай.
Ттул ниттил бавайн ПатIима учайссия. Ва КIуруххъал Кьурбанаьлин щар хьуну диркIссар. Ванил ия кIия, Шяъван ва КIурух тIисса, арсгу, ХIурия тIисса душгу. ХIурия ттул буттан, Хамислул арснан, Шяъваннун щар хьуну бивкIссар. ПатIиман, цилами арсурваврал оьрчIру кунма, душнил оьрчIругу ххирану бикIайва. Амма цурда кьянкьа­сса хасиятрал, каялувшиву дуллан ххирасса дикIайва. КьутI щун бангу хIадурнура дикIайва. ПатIима-бавачIан та гьарчангу, ци-дунугу къадуллуну на къаитайвав. Барчаллагь, хъун-бавай!
Ттул бавал ХIуриял хъунмур оьрму шяраву бувтссар.Ттул бутта Шяъван шярава кулпат бувну ацIра шинава хIалтIилухун лавгния махъ шагьрулий яхъанай икIайва. Бавахь: «Нану шагьрулийн яхъанан», — тIий унува бутта, дуцин къархьуна. Ванин шагьрулул оьрму тIааьн къабизайва.
На ттущава шайсса кумаг бувайссия баван. Яла, шагьрулий яхъанахъинийгу, отпускалий лагай­ссияв ххулув буван. Валлагь, цинна дуниял бахшиш дурссаксса рязину дикIайва. ДучIайва цурдагу шагьрулийн хъамалу. Амма лахъи къалагайва. Дурургссар ттулами оьрчIахгу. ХIайп, бавал ХIуриял оьр­му чIивисса бивкIун бия.
Дуруччара бюхълахъиссаксса зулла шаннагу бава!
ХIажимурад ХIусайнов