Къутаннайсса СПК-рдал давурттая

Ларгсса нюжмардий Лакрал райондалул бакIчинал хъиривчу, Экономикалул ва шяраваллил хозяйствалул управлениялул каялувчи Макьсуд Кьадиев къутаннайсса иширтталсса буллали­сса пишакар АьлихIажи Маврановлущал ялтту увккунни ппиринж ттихIлахIисса ва ссуттиллачIа бугьлагьисса тIювардал.


Зулайхат Тахакьаева
Къурувсса давуртту мукун­сса дур гьавалул шартIирдайн хъарсса, Занналгу, тIабиаьтралгу какъабакьирча, зун къабю­хъай. Гъараллу лачIлай дуну, жунгу тIайлабацIу къавхьуна – я ппиринж ттихIлахIисса, я ссуттиллачIа бугьлагьисса сурат ласун къархьунни.
Ххуллу оьнма къахьун, бивру КIундиннал ва ГьунчIукьатIрал СПК-рдайн.
КIундиннал СПК-лия ттинингу тамансса чивчуссар. СПК-лул хъунама ХIажи Мирзаев хъинну хIарачат бусса каялувчи ур. Колхозру дусса заманнайрасса зия хьусса техника, цаннил запчастьру цанний дирхьуну, дакьин дурну зий ур. Ванал цала даин угу-учай: «Ттун кризис цирив къакIулссар, тачIав мунихьхьун игу-къаиривссара. Кризис тIисса махъ курчIилсса инсантурал буккан бувсса махъ бур», — куну. КIундиннал СПК-лухь дур 1600 га аьрщарал. Гьашинусса шин къурах­сса хьуну, хозяйстварттал дянихсса щинал архру марцI къадурну, щин дишин къархьуну, 150 гектарданий бувгьусса инттулачIая захIматран лар­хьхьусса бакIлахъия ласун къархьунни тIий ур. СсуттиллачIалгу дургьуну дур 400 га, миннуя ххуйсса бакIлахъия ласун бюхъарча, шяраваллил жяматрайх бачIинсса ниятрай ур.

ГьунчIукьатIрал СПК-рал давурттая бусанну хъиривмур номерданий.