Щинал масъала чулийн буккавай бур

Зунттаву щинал масъала муданмагу шяраваллал бакIчитурал «бакI цIуцIи» кIануну хъанан бикIай. Ккуллал райондалул хъун шяравалуну хъанахъисса Ваччиял шяраву вана щин дакъа инсантал азурда хъанай.ХьхьичIара шяраваллурду цала шяраваллая арх бакъасса щаращал щинал дузал дуллай бивкIхьурча, утти инсантурал тIалавшиннарду ххисса дур, ичIура ччай дур щин. Ишла буллай бур янна шюшай машинарттугу. Шиккува чара бакъа кIицI буван багьлагьисса затгурив бур: жува кIицI бувсса щаращайсса щингу, тIабиаьт гъили шаврийн бувну, чан хьуну дур, чIявуми щаращив кьавкьун бур. Мунийн бувну чIяруми шяраваллавун дурцуну дур щинну.

ХIажимурад ХIусайнов
Уттигъанну ттухь Вихьуллал шяравалу щинал дузал даврия бувсуна ва шяраваллил бакIчи Сулайманов СайкIул. Ва ур жагьилсса, 2 шинал хьхьичI шяраваллил жяматрал цала бакIчину увчIусса, инсан. ТIайланма учин бучIир, ва ур хIарачат буллали­сса, шяраву чIярусса шиннардий хIасул хьуну бивкIсса масъалартту чулийн буккан буван хъит тIисса жагьил.

— Вихьуллал шяравун най бур кIива щинаххуллу. Ца бур ЦIуйшиял ялувсса Щуну-Зунттул ххинчулийсса щаращуя бакIшяравун най. Вай хIукуматрал цила чIумал арцу дуллуну дурсса щин дур. КIилчинмур бур кIияра, Щуну-Зунттул чулуха, Ссухърагьан тIисса кIанттайх, жула шяравасса Щимахъал тухумрал ва шяраваллил инсантурал кумаг­райну дурцусса щинал ххуллу. Шагьраххуллул чIарах нанимур аьрщаравусса бургъурду аьвну, ккутIари хьуну, чIун-чIумуй пIякьа тIий бур. Мунияту, сентябрь зурул дязанния байбивхьуну, сайки 3 нюжмардул мутталий зий, 1500 метра баххана барду бургъурду, пластикалулсса бивхьуну. Мукунма кIий, Щуну-Зунттул чуллай, щин салкьи дувайсса хIавзругу, бакьин бувну, гьарта-гьарза барду. ЦIана щин най дуссар БакIшяравун дияннин.
Вай давуртту дуван харж хьунни 130 азарунния лирчусса арцу. Кумаг бувунни Краснодардайсса жула Вихьуллал жагьилтурал, Къизлардай яхъанахъи­сса Ттугъайлавхъал Жаруллагьлул ва цайминналгу. Барчаллагь учин ччай ура, ва даву дуллалийни, чIарав бавцIусса Вихьуллал жагьилтурахь. Гьарца кьини сайки 20 жагьил уккайва давур­тту дуван. Мукунма кIицI буван ччива шяраваллил депутатътал: Кьурбанов ХIасан, ХIусайнов Маллачи, Чупалаев Рамазан. Барчаллагь цинявннанмагу.