ЧIу бювхъусса балайчи ва гьунар бусса муаьллим

Инсаннал оьрмулул гьарцагу чIумул, шиннал дур цилла ххуйшиву, ляличIишинна. Оьрмулул 60 шин – му, ттул пикрилий, дур ца яла ххуйми муттардивасса ца – инсан, цала бивтсса ххуллух махъунайгу урувгун,цала дурмунил хIисав-ккалгу дурну, оьр­мулул гихунмайсса ххуллийх ачинсса. Мукун, ххаллилсса оьрмулул чIумувун ша бивзун, ноябрьданул 9-нний, цилва оьрмулул юбилей хьунадаркьунни Дагъусттан Республикалул культуралул лайкь хьусса зузала, Аьрасатнал Федерациялул кIулшиву дулаврил ва элмулул хIурмат бусса зузала, ххаллилсса нину ва амудада, педагог, балайчи, Ухмачева Минажат Аьбдуллул душнил.


Бадрижамал Аьлиева
Минажат бувну бур 1957 шинал Ппалассуннал шяраву, Лакрал райондалий ва мунил кьатIув чIявучин кIулну ивкIсса, Аьбдуллул ва ПатIиматлул кулпатраву. Пишакарсса балайчи къахьурчагу, ххуйну балай учайсса, магьирну скрипка, мандолина бищайсса Аьбдуллул ва шеърирду чичаврил пагьму бусса ПатIиматлул дянив хьусса оьрчIава ляличIину Минажатлуйн бивну бур балай учаврилмур гьунар. ХIакьинусса кьини Минажат зий бур Гъумучиял дянивмур даражалул школданий, ингилис мазрал дарсру дихьлай, 30-нничIан гъан шавайсса шиннардий.
1981 шинал Гъумучиял дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, бувккуну Дагъусттаннал педагогикалул институтрал чил билаятирттал мазурдил факультетрал ингилис мазрал отделение, Минажат зун бивкIун бур Щардал школалий, муния махъ – лакрал цайми щархъавугу.
Минажат Ухмачевал захIмат­рал ххуллийсса ца яргсса лажиндаран сивсуну ккалли буван бучIир Гъумук Лакрал райондалул Пионертурал ва дуклаки оьрчIал къатлул директорну дурсса 10 шинал мутта. Минажат зий бивкIссар райондалул Культуралул къатлул методистнугу. «Дагъусттан» ансамбль Польшанава «Мусил рикI» премиялущал зана хьушиву чIявучин кIулсса иш бур, миву Минажатлулмур бюхъу-хIарачатгу буссар.
КIюрххил за дуркуну-къа­дуркуну, леча-ххичалий шаппату бувккун, оьрчIругу оьрчIал багъравунми биян бувну, школалийнми тIайла бувккун, цила даврийн, шиккун-тиккун лечавай, давугу дакIнийхтуну дуллай, хьхьувай, шану лавхъун-къалавхъун, гьунттиймур кьини цилва мюрщисса ххювагу оьрчIал дуканмунилсса буллай, шюшинмунилсса (мугу, цIана кунна, янна шюшай машинартту тIий, подгузник­ру тIий, бигьашиннарду дакъасса чIумал), мангъал дуккансса янна-калулсса, ичIаллил цаймигу кушурдалсса буллай, Минажатлул хъинну хъунмасса захIмат бивхьу­ссар. Лас чIарав акъанува, цилалу, лайкьсса даражалий, захIмат ххирану, хьхьичIва-хьхьичI инсанмунил кьадру-кьимат, оьрмулул хъуниминнал хIурмат буну тарбия бунни ванил цилвами оьрчIру, цинявннаннагу ларайсса кIулшивурттугу дуллуну. Ва бур утти цила душнил оьрчIан лайкьсса амудадагу. Гъумучиял школалий бусравсса учительнал давугу щаллу дуллай, райондалул ва республикалул культуралул давривухгу гьуртту хъанай, ванил лякъай чIун, Гъумучату МахIачкъалалив бувкIун, цила оьрчIал, оьрчIал оьрчIал ялтту бу­ккансса, миннащал щябикIансса. Дадал, амудадал дувайсса нахIу дук­рардаву миннан яла ххирамургу – лакку буркиври.
Гъумучиял дянивмур даражалул школалул ингилис мазрал учитель Мусалаева Зинаида буслай бур:
— Школалий дуклакисса чIу­­малва Минажат бикIайва чIун­архIалминнал дянивсса ца яргмурну, ва кIану тасттикь буллай бур школалий дуклаки­сса шиннардий ванил ларсъсса чIярусса грамотартталгу. Школалий ци дулларчагу, олимпиадартту, концертру, кроссру, походру, Минажат хьхьичIминнавух бикIайссия.
Ва бур цилла даврих эшкьи хьусса пишакар, цIу-цIусса журардах, цIу-цIусса кьяйдардах луг­лагисса. Гьарцагу дарсгу дихьлай буссар мукунсса шавкьирай, цинна гьантлун му ца дарс дакъа дишин дакъасса кунна.Гьарца шинал Минажат гьуртту шай­ссар цилла даврийн, дарсирайн дагьайсса, райондалий ва респуб­ликалий дуллалисса мероприятиярттавух…
Даврил уртакьтураву бакъагу, Минажат лавайсса хIурматрай бур цилла дарс дихьлахьисса оьрчIал ва миннал нитти-буттал дянивгу. Школа къуртал бувну махъгу цалва ххирасса учительницащалсса дахIаву дуцан ритлай бакъар вай, дакIний бур ванил цахьва буллай бивкIсса маслихIатру, насихIатру, ниттил кунна, ванил цахара дуллай бивкIсса аякьа.
Инара дарс дирхьусса, Аьра­сатнавух ва мунил дазул кьатIух бивщусса оьрчIал, вилла творчество ххираминнал, вила хIурмат буминнал чулуха кьамул дува, Минажат, 60 шинал юбилейращалсса барча баву. ЧIа тIий буру вин цIуллу-цIакьсса ххари­сса оьрмулул чIярусса шинну, винна ххирасса педагогнал даврий зунсса ва вила творчество ххирами ххаллилсса чIунийну ххари буллансса. Ттуршра шин хьуннин битаннав ина балай тIийнма, вила оьрчIал, минная бивзминнал, дус-ихтивартурал дянив лавсун.