Жижара

ХIусайннул душ Мурадова Савдат

Мадара хIаллай къашавайгу бивкIун, октябрь зурул ахирданий, оьрмулул 76 шинаву дунияллия лавгунни ГьунчIукьатIрал Дандамаев ХIусайннул ва Нажаватлул душ Мурадова Савдат.
Савдат бувну бур 1941 шинал ГьунчIукьатIрал шяраву учительнал кулпатраву. Буттал шяравусса школалий 9 классгу къуртал бувну, лавгун бур Каспийск шагьрулийн, зун бивкIун бур «Дагдизель» заводрай, зийгу бивкIун бур тикку пенсиялийн букканнин. Давриву хIарачат бусса Савдат цехрал хъуниминначIа бусравну бия. Савдатлул ппу Дандамаев ХIусайнгу Двигательстрой буллалисса чIумал тикку школалул директорну зий ивкIссар. 1937 шинал ва репрессировать увну ур. 1942 шинал дяъвилий ивкIуссар.
Махъсса шиннардий Савдат цила душничIа, Москавлий ялапар хъанай буссия.
Савдатлунгу, цила ласнан Мурадов Макьсудлун кунна, Каспийскалий аьрщи нясив дурунни.
Савдатлул бивкIулул кьурчIи­шиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил арснахь, душнихь, ­уссихь, цинявппагу гъан-маччанахь.
Цил рухI бигьаний дишиннав.
ГьунчIукьатIрал жямат


 

МахIаммалул душ АьвдурахIманова Саимат

Октябрь зурул 27-нний аьпалухьхьун лавгунни ЧIяйннал шяраватусса ххаллилсса зунттал хъамитайпа, хIакьсса кулпат, нину, ХIайдархъал МахIаммалул ва Рукьижатул душ АьвдурахIманова Саимат.
Саимат бувну бур 1938-кусса шинал ЧIяйннал шяраву. ЧIяйннал дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, Саиматлул хъинну хъунмасса захIмат бивхьуссар, цуппа оьрмулул чIивисса бунугу, къатлул хьуннин, ЧIяйннал колхозраву зий. Ванил оьрмулул ххуллугу илданун бусрав хьунсса, махъминнан эбратрансса, цумур пиша канил бувгьуну зурчагу, гьарца кIанай хьхьичIунну, инсантурал барчаллагь учинсса бия.
Саимат, 1965-кусса шинал къуртал бувну Буйнакскалий кооператив техникумрал машачи шайсса курсругу, зий бивкIун бур райпорай машачину, махъ колхозрал кассирнугу. 1976-ку шинал зун бувххун бур МахIачкъалалив горгазрайн, ши­кку зийгу бивкIун бур пенсиялийн букканнин.
Чув зий, ци дуллай бухьурчагу, ва бия гьарцанналгу хIурмат бу­сса, хъинбала бан хьхьичIунмай хъанахъисса, давриву усттарсса, ссавур дусса, уздансса зунттал хъамитайпа. Саимат лайкь хьуну бур хIурматрал грамотарттан, личIи-личIисса бахшиширттан. Саиматлул цила ласнащал ТIалхIатлущал хъинну ххуйну тарбиягу бувну, дуккингу бувну, лахъсса кIулшивурттугу ласун бувну, цала-цала оьрмулул ххуллурдайн тIайла бацIан бувссар 3 арс ва 2 душ.
Саиматлул инсантурал дакIур­диву лавхъсса хъиншиврул чирахъ абадлий къалещаннав, ванил узданшиву ванил оьрчIайн, оьрчIал оьрчIайнгу дияннав. Амин.
Саимат ахиратрал шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, дакI­нийхтунусса жижара буллай буру ласнахь ТIалхIатлухь, арсурваврахь Гьаруннухь, Жамбулатлухь, ХIажинахь, вайннал кулпатир­ттахь, душваврахь Аслихь, Рукьижатлухь, куявтурахь, Саиматлул оьрчIал оьрчIахь, оьрчIал оьрчIал оьрчIахь, аьзизсса ссихь Зайнавлухь, уссил кулпатрахь ва махъсса гъанцириннахь. Саиматлун къабуллумур оьрмулул бутIа ванил наслулун ххи бувну лякъиннав, рухI бигьаний дишиннав, чурх кIукIлуний хьуннав. Амин!
ЧIяйннал жямат


ДакIнийхтунусса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру жула даврил уртакь ХIажиева Зинфирахь, ванил аьзизсса буттарссу
Илиясова Мариян
аьпалул шаврийн бувну.
Махъминнал оьрмурду лахъи баннав, ванил барачат махъ ливчIун лякъиннав. Марияннул рухI хъинний дишиннав, гьав нурданул чанна лахъан даннав.
«Илчи» кказитрал коллектив


Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру уссурссуннахь, гъан-маччанахь, цинявннахьвагу,
Халиллул душ Къунжуева Асият
чIун дакъасса бивкIулул жуятува личIи баврийн бувну.
Цил гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари баннав.
Махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин!

А. Къапиевлул цIанийсса Лакрал музыкалул
ва драмалул театрданул зузалт