Артистътурах мудангу мякьну ялугьлай буссар

«СахIналул усттартурал бахшиш – дагъусттанлувтуран» тIисса проектрал лагрулий М. Горькийл цIанийсса Оьрус­нал драмалул театрданул артистътал занай бур республикалул шагьрурдайх ва районнайх пьесарду ккаккан буллай. Читать далее

Гуржиялгу ккалай буссар жула «Илчи» кказит

ЦIанихсса балайчи, музыкант, композитор Дато Кенчиашвилил Дагъусттаннай цалчинсса концертраясса материал «Фейсбукраву» «Илчи» кказитрал страницалий дурккун махъ тамансса гуржи жул подписчиктал хьунни. Миннавух буссар Датол нину, Читать далее

Дагъусттаннал маэшатран хасъсса масъалартту ххал бивгьунни

Ноябрьданул 13-нний Да­гъусттаннал БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул дунни ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал Администрациялул ва ДР-лул ХIукуматрал каялувчигу гьурттусса батIаву. Читать далее