ЧIу бювхъусса балайчи ва гьунар бусса муаьллим

Инсаннал оьрмулул гьарцагу чIумул, шиннал дур цилла ххуйшиву, ляличIишинна. Оьрмулул 60 шин – му, ттул пикрилий, дур ца яла ххуйми муттардивасса ца – инсан, цала бивтсса ххуллух махъунайгу урувгун,цала дурмунил хIисав-ккалгу дурну, оьр­мулул гихунмайсса ххуллийх ачинсса. Читать далее

Халкьуннал тарих ва культура ядаву мурадрай

Ноябрь зурул 3-нний Дагъусттаннал 4 шагьрулий, тарихрал ва культуралул акциялул лагрулий, чирчунни этнография ла­хьхьаву мурадрайсса диктантру. Республикалий этнографиялул диктантру чичавривух гьуртту хьунни 800-нния ливчусса инсантал. Читать далее