Тари, ахиргу, гъилишиву дулайсса?

МахIачкъалалив ноябрьданул 5-ннин циняв лахъ къатравун гъилишиву дулунтIиссар куну баян бувунни шагьрулул хасъсса къуллугъирттал. Ттинин шагьрулий гъилишиву садикирттавун, школардайн, азарханардайн дулавриха зий бивкIссар. Читать далее

Жижара

Кариннул арс ХIажиев Кьурбан

Октябрь зурул ахирданий, оьрмулул 44-ку шинаву, кIул ба­къасса апатIрал жуятува личIи унни ххишала бакъа инсаншиврул бутIа Читать далее