«Мусил ссут» – Вихьуллал оьрчIал багъраву

Ялун нанисса никиран кIулшиву ва тарбия дулавриву хъунмасса кIану бугьлай бур нитти-буттал. Мунищала чIивитIуву ххуйсса, хъинсса, гьарта-гьарзасса багьу-бизулул, лагмасса оьрмулул хIисав ласаврил ва цаймигу оьрмулул чIявусса иширттал луртан дихьлай бур оьрчIал багъирдаву. Читать далее