В. Васильев: «Жува законнайн чул бивщуну зун аьркинссару»

Октябрьданул 17-нний Дагъусттаннал БакIчинал кIанайма Владимир Васильев гьуртту хьунни ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Президиумрал батIаврий.

Республикалул каялувчинал батIаврий укун увкунни: «На ттулва къуллугърай зун тIий ура законнайн чул бивщуну, му жуятува тIалав буллай ур АьФ-лул Президентгу. Цалчин ярглий законнайн чул бивщуну зун аьркинссар республикалул паччахIлугърал властрал органну, миннал цалла даву биттур дуллан аьркинссар мюнпатну ва цила чIумал. Мунил хъуннасса агьамшиву дуссар. Му тIалав буллай бур жулла республикалул агьали», — увкунни Владимир Васильевлул.
МуницIун бавхIуну, мунал кIицI бунни регион хьхьичIуннай хъит учин дан кумаг хьунсса законну кьамул дуллан аьркинну бушиву. Хаснува Дагъусттаннан агьаммину хъанахъиссар аьрщарал арардал масъалартту.
«Дагъусттан хъанай бур Ухссавнил Ккавкказуллансса ва Аьра­сатнал Кьиблалунсса транспортрал коридорну. Му чулийгу тамансса давуртту дуван аьркинни. МуницIун бавхIуну жунма аьркинну бур анаварну ва ххишаласса арцу харж къадурну ххуллурду буван. Ххуллурду бансса 4 миллиондалунсса аьрщив 40 миллион къурушран дацIан дуллан къааьркинссар.
Гьунттий Азирбижаннащал­сса дазуй АьФ-лул аьрщарай Самур неххайхсса ламу баврил гьанулий чару бихьлахьиссар. Дунияллул халкьуннал дянивсса 4 ххуллия сакин бувсса трасса жучIанмагу биян аьркинссар, муния ххуйсса мюнпат хьунтIиссар жулла экономикалун. Микку хьунтIисса иширай гьуртту хьун аьркинссар Халкьуннал Мажлисрал Председатель, фракциярттал каялувчитал, депутатътал», — увкунни ДР-лул БакIчинал КIанайманал.
БатIаврий мукунма ххал бивгьунни экологиялул мюхчаншивруцIун бавхIусса масъаларттугу.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул