Владимир Васильевлул Дагъусттаннан кумаг тIалав бунни

Октябрьданул 11-нний Дагъусттаннал БакIчинал кIанайма Владимир Васильев гьуртту хьунни АьФ-лул ФС-лул ПаччахIлугърал Думалул батIаврий.


Республикалул каялувчинал парламентарийтурахь тавакъю бунни Дагъус­ттаннан федерал бюджетравату арцуйнусса кумаг ххи бан, ми харж даврихлусса жаваб дулавугу бакIрайн лавсун.
«ХIакьину Дагъусттан Республикалийн гьарца инсаннан хIисавну, яла чанмур кумаг най бур федерал бюджетравату (самая низшая подушевая поддержка). Ттун кIулли зу зула региондалий гьарца харж дурсса къурушрахлу жаваб дуллай бушиву. Мунияту на бакIрайн ласлай ура: агана му аьркинну бухьурча, на хIадурссара чIумуя чIумуйн комитетрал залдануву жун итадаркьусса ва жура харж дурсса арцул жаваб дулаван. На му зат бусав Дагъусттаннал цайми каялувчитурахьгу, ми халкьуннал арцур – жу миннул жаваб дуллантIиссару. Жун кIулли ми арцу жун итадакьлай бушиву чара бакъа аьркинну дунутIий. Ттун кIулли цуксса къабигьану буссарив Аьрасатнал цайми регионнайгу. Амма ми арцу жун итадакьлакьиссар бувчIлай буну тIий, цаппара шиннардива жу донортал хьун бюхъайшиву хIакьину республикалийсса каширдугу хIисавравун ларсун», — увкунни Владимир Васильевлул.
ПаччахIлугърал Думалул пленар заседаниялий ПаччахIлугърал Думалул Председатель Вячеслав Володиннул депутатътурахь тавакъю бунни Дагъусттаннал БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлун кумаг бан.