Аьрасатнавату Азирбижаннайнсса ламу буллай байбихьлай бур

Аьрасатнал Федерациялул ва Азирбижаннал Самур неххайх ламу буллай байбихьлай бур. Мунил дайдихьу дунни октябрьданул 18-нний.

Ламу бувансса кIанай шадлугърал тагьарданий чару бацIан баврий гьуртту хьунни Дагъусттаннал БакIчинал кIанайма Владимир Васильев, Аьрасатнал Федерациялул транспортрал министр Максим Соколов, Аьрасатнал Федерациялул Азирбижаннайсса посол Владимир Дорохин, Азирбижан Республикалул транспортрал, дахIавурттал ва технологиярттал министр Рамин Гулузаде ва цаймигу.
Аьрасатнал Главгосэкспертизалул хъинчулий ккарккун дур ламу баврил проект. ЦIусса хъунмасса ламу бантIиссар хьхьичIмур ламучIату 60 метралул манзилданий. Ламу хIисав бувну бур машинартту кIива ххуллийх бачин (двухполосная). Ламул лахъишиву дикIан тIий дур 325,3 мет­ра, утташиву – 17,3 метра, мунин нигьачIаву къадикIантIиссар хIатта 9 балланул аьрщи сукку шаврия.
ЦIанасса ппурттуву Аьрасатнавату Азирбижаннайн ва махъунмайгу машинартту занай бур бухмур ламуйх, га бувну бивкIссар 1957 шинал Самурдул гидроузелданул комплексраву. Утти га ламу бух бувккун бур, ттизаманнул тIалавшиннацIун бавкьуну ба­къар, мунияту га ламу чIал къавхьуну лакьин най бур.
ЦIусса ламу баву бацIан­тIиссар 1 млрд. ва 200 млн. къурушран, харж буккан бантIиссар кIирагу паччахIлугърал. Аьрасатнал Федерациялул чулухасса арцу итадакьинтIиссар федерал бюджетравату.