Юристнал кумаг аьркиннан кумаг буванну

Законну, ихтиярду къакIулшиврийн бувну бикIу, личIи — личIисса багьантту сававну бикIу, Москавлив ялапар хъанахъисса дагъусттанлувтал , личIисса тахсир бакъанува ягу бувагу тахсир бакъанува къаххуйсса иширттавун багьай.

Москавуллал агьлугу мукунминная рязий бакъа бикIай. Миннай тахсир бусса — бакъасса къакIулну. КIул бакъа балаллухьхьун биривминнан опыт бусса юристнайн буккан багьай. Кувний къазразан шаврил, ми адвокатнах луглансса хIалданийвагу къабикIай. Цала даву куртIну кIулсса адвокат лякъингу къабигьархха кIукъакIулсса Москавлив. Вай кIанттугу хIисавравун лавсуну, ПаччахIлугърал Думалул депутат Ризван Кьурбановлул хIукму бувну бур агьалинан кумаг буван чялишсса коллегахъайн — юристурайн оьвчин. Ттуршунниха ливчусса юристътал, опыт бусса адвокатътал, юридический вузирдал студентътал бавтIун бур ПаччахIлугърал Думалул чIивимур залданувусса «ккуркки столданийн». Ризван Данияловичлул тикку бувсунни Москавлив бигьану къабикIайшиву ххуйсса адвокат лякъин, хъунмасса багьагу булун багьайшиву кьюлтIсса зат бакъашиву, ахIвал кIюласса инсантурал адвокат угьансса кашигу къадикIайшиву ва цалла командалул мукунминнан уква кумаг буллантIишиву. «Жу хIасул дуван ччай буру Москавлив бакъагу, цайми регионнайгу, учиннуча, Питердай, Дагъусттаннай зунсса команда.Инсантуран кувний цалла ихтиярдая мяълумну хавар къабикIай. Ца иширавун багьний, масалдаран, медицина ласурча, «анаварсса кумарайн », «аптекалийн» бувккуну щаллу байсса масъаларттая кIулну къабикIай. ЦIу дагьну ччурччусса Мокох шяраваллил агьлу аьзурда хьунни, гьамин цалла ихтиярду къакIулнутIий. ЧIарахбацIулт бакъанан, балаллухьхьун биривнан, къумасса иширава уккансса ххуллу къакIулнан уква кумаг булланшивруллу жува команда датIлатIисса»- увкунни Ризван Кьурбановлул. Шиккува кIицI лаганна, ва буллусса мукъул заллушиву дувайсса, иширайну чIарав ацIайсса депутат ва юрист ушивугу. Хасну нава бара хьуссара Ризван Кьурбановлул мюхтажминнан шайсса кумаг бувайшиврий. Москавлийн душнищал азарханалийн гьан багьсса хъамитайпа, билетру ласунссарагу арцу дакъа ласука-ка бувхIуну ливчIсса ппурттуву, Ризван Данияловичлул тапшур бувсса инсаннал билетру лавсуну Москавлийн тIайла бувкссара тIий бия. Укуннасса уздансса тIул дунни, кIа ялув кIицI лавгсса хьунабакьаврил ца сиптачи хьусса, Хъювхъиял шяраватусса Разита Мушидовалгу. Ва инсаннал ихтиярду дуруччаврилсса буллалисса Аьрасатнал ПрезидентначIасса комиссиялул членгу, Москавливсса Дагъусттаннал Культуралул центрданул президиумрал членгу бур. Инстаграмрай мукунма Москавлив азарханалийн нину дурцуну нанисса лазгири душ Аида бия, кьювкьусса гостиницалух луглай, гьантта бикIансса кIанугу бакъар, арцугу дакъар тIий къуману. Му ттунмавагу къакIулсса душнил дард асар хьуну, на мунихьхьун Разитал номер буллуссия. Уква гьантта бикIансса кIанугу бунни, гьантлун шамийлла гъелисса дукрагу дунни тIий Аида зукьлай бия лакраха. Разитал уттиннингу цимилагу захIматсса иширттаву дагъусттанлувтуран кумаг бувссар. Морграва жаназа ласун бикIу, мукунма жаназа Москавлия Дагъусттаннайн тIайла дуккан бикIу кумаг бувайссар, зумату буккайсса барчаллагьрал мукъух. «Барчаллагьрайсса инсантурал симанну ккарккукун, дакI ххаришиврул дуцIай, ца талихIрихха инсантуран хъинбалдарансса давурттаха зун бюхъаву, оьрмулул мяъна — мурадгу ттун ххуймур, хъинмур буллаллавриву чIалай бур, хаснува бан — бит бакъа ливчIсса инсантуран бюхъайсса кумаг циванни къабуван, гьунттий цуманал бакIрачIан цукунсса кьини дучIавив къакIулссар »- тIий бур Разита. Ванил бувсунни цанма кIулсса юристурачIан, укунсса давривух гьуртту хьияра тIий оьвтIутIисса ппурттуву цуя ца инсан махъаллил къавхьушиву, ялунгума циняв гъирарай бушиву кумагру буллан. Укунсса инсантурал цачIу, уртакьну агьалинан хайрданунсса давурттив шавкьирай дуллантIишиврий нагу дакI дарцIуну бура.

ПатIимат Рамазанова