Шанма гьантлул дянив – 20 азараксса тамашачи

«Аьрасат – ттул тарих» музейрал комплекс тIивтIусса ок­тябрьданул 19-нния 22-ннин шивун 20 азаруннийн бивсса тамашачитал бувкIун бур, вай гьантрай гьарнахь шивун уква бу­ххансса ихтияр диркIссар. Читать далее