Юристнал кумаг аьркиннан кумаг буванну

Законну, ихтиярду къакIулшиврийн бувну бикIу, личIи — личIисса багьантту сававну бикIу, Москавлив ялапар хъанахъисса дагъусттанлувтал , личIисса тахсир бакъанува ягу бувагу тахсир бакъанува къаххуйсса иширттавун багьай. Читать далее