Шанма гьантлул дянив – 20 азараксса тамашачи

«Аьрасат – ттул тарих» музейрал комплекс тIивтIусса ок­тябрьданул 19-нния 22-ннин шивун 20 азаруннийн бивсса тамашачитал бувкIун бур, вай гьантрай гьарнахь шивун уква бу­ххансса ихтияр диркIссар. Читать далее

Зузияра, уссурвал!

Лайкьну лархъсса кьини

Ноябрь зуруй щалагу билаятрайсса виваллил иширттал органнал зузалтрал кIицI лагайссар цала пишалул кьини. 
Ва дур, цивппа виваллил иширттал органнаву зузиминнан дакъассагу, цинявппагу агьалинан бусравсса кьини, цанчирча виваллил иширттал органнал зузалт мудангу, жандалий хIайп къаувкуну, цIакьну бавцIуну буссар жула мюхчаншиву дуруччин. Читать далее

МахIмуд Аьппаслул ДГМУ-рал ректорнайн барчаллагьрал чагъар тIайла бувккун бур

Дагъусттаннал паччахI­лугърал медициналул уни­ верситетрал ректор Сулайман Маммаевлуйн награда хIисаврай барчаллагьрал чагъар бувкIунни Палесттиннал паччахIлугърал президент МахIмуд Аьппаслуяту, Читать далее

Лакрал райондалий хьунни 6300 кВт гужрал бу­сса цIусса трансформатор дихьлахьисса хъуннасса шадлугъ.

Ттигъанну Лакрал райондалий хьунни 6300 кВт гужрал бу­сса цIусса трансформатор дихьлахьисса хъуннасса шадлугъ. 1986 шиналва бувсса райондалул подстанциялул гуж хъирив къалаллай, Читать далее

Диялдакъашивуртту гьарзасса дур

Октябрь зурул 13-нний МахIачкъалалив ДР-лул Миллатрал политикалул министерствалий хьунни Дагъусттаннал медициналул идарарттайсса диялдакъашивурттал ва ми дукьан дансса чаран лякъаврил хIакъиравусса «ккуркки стол». Читать далее

ХIакьсса дус – багьа бищун къашайсса ххазинар

50-нния лирчусса шиннардий марцIну дусшиву ядурну дур ЧIяйннал шяравасса, лакку билаятрайгу, щала Дагъусттаннайгу ххишала акъа бусравсса, хIурмат бусса Шалласуев Шалласу Рамазановичлул ва Читать далее

ХIХ-сса Жагьилтурал ва студентътурал фестивальданул лагрулийсса аьрххирду

«ХIайран бувунну Дагъусттаннал тIабиаьтрал ва халкьуннал»
Сочилий вай гьантрай гурну ва яргну дайдирхьунни студентътурал ва жагьилтурал фестиваль. Аьрасатнал миллатир­ттащал, миннал культуралущал, багьу-бизулущал жагьилтал кIул буллай, билаятрал регионнайгу ми хьунабакьлай, хъамалу буллалисса чялишсса мероприятияртту най дур. Читать далее

СССР-данул Виричу ЦIаххуй Маккаевлун 100 шин там шаврин хасну

1941-ку шинал Совет хIукуматрайн бувкссар хъунмасса бала. Байбивхьуссар немецнал фашистуращалсса дяъви. Дагъусттанная дяъвилийн лавгссар чIявусса чиваркI, миннавух – чIявусса лакгу. Читать далее