Цала оьрчIру дяъвилул цIаравун бувцуну лаглагисса нитти-буттахъул цукунссар?

Вай гьантрай Дагъусттаннал агьалинал дакIру ххари дувансса иш хьунни: Сириянава ва Иракьнава жулва да­гъусттан оьрчIру — шанма душ ва кIия оьрчI ватандалийн зана бунни.

Нитти — буттахъал дяъвилул цIаравун гъурбатрайн бувцусса ми оьрчIру, нитти- бу­ттахъул ливтIукун, Багъдадливсса приютравун багьну бур. Му иш ашкара шайхтува, Чачаннал БакIчи Рамзан Кьадиров ва Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов гассят хъирив бувккун бур, оьрчIру ватандалийн зана битансса чараннах луглай.
П. Рамазанова
Грознайлийсса аэропорт­рай оьрчIащал хьунабакьиннин оьрчIал гъан-маччами вих бакъа бия му даву бартдигьин хьунтIишиврийн. ОьрчIру хьунабакьин аэропортрай бувкIуна Дагъусттаннал ЗахIматрал ва социал развитиялул министр Расул Ибрагьимов, Кулпатрал, оьрчIал ва ниттихъал ихтиярду дуручлачисса ихтиярлув Марина Ежова. Дагъусттаннал агьалинал цIанияту миннал барчаллагь увкуна оьрчIру ватандалийн биян буван кабакьу бувсса Рамзан Кьадировлухь.
«Аьралий къалмакъаллу ва къавгъарду хъуниминнал дайдишай, дяъвирдал цIарава ххассал къавхьусса оьрчIайсса зулму ва къиягу, цIунцIиярду ва щавурдугу миннал давур. Жу уттигу хъирив бавцIуну луглай буру Иракьнаву ва Сириянаву ливчIсса Аьра­сатнавасса оьрчIах» — тIий, чичлай ур Чачаннал хъунама Инстаграмрай.
УрчIра шинавусса Мариян Шихабуттинова щаву дирну буну,му гацIана хIакинтурал бригадалул бувцуну бур. Вай оьрчIру ватандалийн зана къабувссания, Аллагьнан кIулли вайннал оьрмулул кьадар цукунсса хьунтIий бивкIссарив. ОьрчIру балардая буруччин ва ябан буржлувсса нитти — бу­ттахъул кьатIаллил билаятир­ттайн мюрщисса оьрчIру бувцуну лаглагаврил мяъна жула кIулшилуща лаласун къашайсса иш бур. Цала оьрчIру чун бувцуну наниссарив хъинну кIулну, бувчIлай бунува, мукун зий бивкIунни жула инсантал. Тайннал цалами агьлу тIурчарив, цала ва оьрчIал оьрмурду хха­ссал буван, гьарзатгу кьариртун Европанавун лихълайри бусса.