Зу ци учару?

1941 шинал хъунмасса бала бувкIуна Совет хIукуматрал бакIрачIан. Байбивхьуна немецнал фашистуращалсса дяъви. Лавгссар Дагъусттаннаягу чIявусса дяъвилийн, миннавугу, агьалинал аьдад хIисаврай, яла чIявуми лакрая лавгун бур.

Ттунгу, ттущал архIалминнангу хъинну ххуйну кIулли гай оьсса шиннардий Карашрал гаражрачIатIу дяъвилийн наними тIайла буклай цукун­сса тагьар диркIссарив Карашрал, ЧIаящиял, Гьуйнал, Муккурдал, Къуруллал, Шуниннал, ГьунчIукьатIрал ва КIямашрал шяраваллавасса агьалинал. Цума-цаннангу кIулли лавгминная бачIи зана къавхьушиву. Зана хьумигу ччяни, дяъвилий дирсса щавурдал къиялул лахъи къалавгун дунияллия лавгшиву.
Ттул ихтилат ГьунчIукьатIрал чиваркIуннаяссар. Жул шярава га дяъвилуву гьурттушинна дурну дур 286 инсаннал, бур миву хъамигу. Дяъви къуртал хьуну 72 шин хьуну дур. Махъсса 25 шинал мутталий дяъвилул ветерантурахасса аякьа ххишала дакъа ларай хьуну дия. ГьунчIукьатIрал шяравугу Дандамаев Сулайманнул дуруна цал Граждан дяъвилул ветерантуран яла 1941 шиналсса дяъвилуву ливтIуминнансса гьайкал.
1999 шинал жул ГьунчIукьатI­рал ккурандалул хIукму бувну, дуварду мемориал, циняв­ппа дяъвилий гьуртту хьуминнал цIа-бакIгу чирчуну, чарил ул­ттуй. КIа мемориалданул чIарав парк бувансса хIадуршиннагу дурссия. МемориалданучIату байбивхьуну, клубрачIан дияннин Штанчаев Шамил Закирдул арснал чапаргу дацIан дуруна. Бугьарду яла мурхьру. КIайннул бакIрачIан бувкIмур жяматран кIулссар. Цинявппагу ГьунчIукьатIрал шагьрурдай яхъанахъиминная арцу дартIун, дурссар кIа мемориал, 27647 къуруш харж дурну. 1999 шинал, августрай, шяраваллил кьини дуллалийни тIиртIуссар. Микку танийсса Советрал хъунама Ибрагьимов ХIажибуттагу уссия. Мунал увкуна микку парк буван­сса хIукму бувну буссар куну. ХIажибуттагу ца гъарачинал ивкIунни, Сулаймангу аьпалу­хьхьун лавгунни. Паркрал чапаргу ппив дурну, мурхьругу экьи ливчуну, мемориалданучIасса аьрщи дарххуну дур ца шяравучунан. КIаналгу тIурча, мемориалгу, зугу жагьаннама куну, тIайланма кIа мемориалданул чIарах бувну бур цала кьай-кьуй дишинсса, машина бацIан бансса кIантту. Мунахьхьун кIа кIантту ишла бан рязишиннагу щил дунугу дуллуну дикIан аьркинни щарнил бакIчиная байбивхьуну, депутатътурайн бияннин.
Жува буру чил хIукуматирттал жула солдатнал памятникру зия дуллалиминнащал талай. Жула-жула шяраваллаву хъанахъимургу тинмай бивхьуну.

Амин Аьбдуллаев