ЦIусса хаварду ца-кIива ххуттайну

Циламур ххай, цамур душ хъунма бувну бур Челябинскалиясса Зоя Туга­новал, оьрчIбай къатрал хIакинтурал биччибакъулшиву сававну 30 шинай цамур хъамитайпалул душ циламур ххай, тарбия бувну тIий, 10 миллион тIалав бувну бур Минздраврая. Зоя миннух циламур душнин яхъанансса къатта ласун ччай бусса бур, баххана бувсса душнил кьадар захIматсса ва кьурчIисса хьуну бур.

Кьюркьусса синтетика цурда ритира
Роспотребнадзорданул школалийнсса лаххия цукунсса ласун аьркинссарив маслихIат буллалисса брошюрарду итабавкьуну бур. Лапра кьюркьусса синтетикалул ла­ххиялул чIярусса азарду, масалдаран, атопический дерматит, грипп, ОРЗ , гьутрурдал ва цаймигу азарду ппив шаврицIун кабакьу байсса бур.

Чарил хъирив хIинча къадикIайссар
Индиянаву чару личаврил фестивальданий 462 инсаннайн щавурду дирну дусса дур. Гьар шинах Джаан тIисса неххал кIирагу зуманицIсса, Пандхерн ва Саваргон тIисса шяраваллал агьлу кувннайн кув чартту итабакьлай булукьай­сса бур, чIявусса литIайсса бур. Полициянал баян бувну бур гьашинугу 10 инсан захIматну бушиву. Фестивальданий гьуртту хъанахъими полициянал ва анавар­сса кумаграл машинартту гъагълай, гъургъазарду дуллан байбишайхту, макь нани дувайсса газ итабакьин багьну бур миннайн.

Ангела Меркель МухIаммад
Германнаву, Сириянава­сса лихъачалтрал кулпатраву бувсса душнин Германиянал канцлер Ангела Меркельлул хIурматран Ангела Меркель МухIаммад тIисса цIа дирзун дур. Ва душнил нину-ппу 2015 шинал бивзун бур Германиянавун мукьва оьрчIащал, тийх миннан яхъа­нансса къатри дуллуну дур. Ххюлчинсса оьрчI байхту, нитти- бутталгу барчаллагьран Меркельлул цIа дирзун дур.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

Мизитру левкьун битан къабучIиссар

Сириянаву , Эль-Баб ва Джераблус районнай, лекьа-пIякьу хьусса мизитру бакьин буллай байбивхьуну бусса бур Туркнал диндалул иширтталсса буллалисса управлениялул кумаграцIух. УрчIва мизит багьайкун бакьин бувну бусса бур.

Мискинминнан – ца миллиард

Американал машгьурсса актер Джорд Клунил США-наву мискинминнан харж буван ца миллиард доллардал личIи бувну бур. Клунил фондрал уттинингу кIива миллиард доллардал личIи бувссия Сириянавасса лихъачалтрал оьрчIру дуклансса школарду буван, ми школардугу Ливаннай бувантIий бур.

ХIадур бувссар П. Рамазановал