Левххун лавгун бур, чунмайрив къакIулну, «кIяла кьурукьру»

Давдил арс Башир Увайсовлул каялувшиннаралусса художниктурал группалул чарвитуя дур­сса гьайкал сайки 40 шинал лажиндарай лархъун дуссия Р. ХIамзатовлул ва Ярагъскийл цIанийсса кучардал шанбачIулий.

И. Саидова
Шиккува кIицI бан, Расул ХIамзатовлул «КIяла кьурукьирттан» хас дурсса Дагъусттаннайсса цалчинсса гьайкалли ва цурдагу диркIсса.
Цинявннангу хIисав хьухьун­ссар, щихьчIав цIухху-бусу къабувну, гьайкал Дагпотребсоюзрал къат­рал чIирая дакъа хьушиву.
ЦIубутIуй россельхозбанк­рал къатрал хIаятраву дирхьуну диркIсса гьайкал, тили-хъилигу дурну, Шяраваллил хозяйствалул колледжравун диян дурну дур.
Хъирив бизлазими, цIухху-бусурду буллалими паракьат буллай буссия, гьайкал лархъун диркIсса чIира бакьин бувну махъ, цIуницIакулгу лахъан дантIиссар тIий.
Гьайкаллу дацIан дуллалисса, шагьрулул чIалачIин ххуй дуллалисса заманнай машгьурсса «КIяла кьурукьирттал» гьайкал Дагъус­ттаннай мурдалшиву дурну, лир­ккун паса-пархха дурну руртунни. 30- хъул шиннардил мутталий республикалий дуллай бур «КIяла кьурукьирттан» хас дурсса фестивальлу ва личIи-личIисса мероприятиярду. Дагъусттаннай цалчин «КIяла кьурукьирттан» хасну дурсса хъинну исвагьисса гьайкал тIурча кьадру-кьимат бакъа бат дуллай бур.
БувчIлай бакъар шихун ва циван дахчилай диркIссарив цикссагу шиннардил лажиндарай шагьрулул сипат чIюлу дуллай диркIсса гьайкал.
Авазалувун дагьсса гьайкалданул автор Башир Увайсов щихакIуй къалавхьхьусса хатI бу­сса, хъинну захIматсса художествалул жанралул ххуллу язи бувгьу­сса художник ия. Республикалий дакъассагу ванал цIа республикалул къатIувгу машгьурну диркIссар. Уртакьтурал ванайн дизайндалул гений, самородок учайва.
Башир Увайсовлул канила дурк­сса давурттал чIюлу дурну дуссар ХIамидовлул цIанийсса кучалий­сса къатрайсса ххаллилсса композициярттал, Коммунал хозяйствалул министерствалул къатрал чIирайсса суратирттал, Лениннул цIанийсса майданнивсса Профсоюзирттал обкомрал къатрал чIирайсса скульптуралул.
ЛяличIисса гьунарданул заллу Башир Увайсовлул хъун ба­къасса оьрмулий дурну дур цикссагу тарихравун дагьансса ххаллилсса давуртту. ЦIу буккан бувсса Расул ХIамзатовлул цIанийсса проспект­рай дацIан дурсса аьнтIикIасса фонардал авторгу Башир Увайсоври. МахIачкъалаллал архитектуралул чIалачIин ххуй давриву ванал буниялагу хъунмасса бутIа бивхьуссар.
Цикссагу шиннардил лажиндарай лархъун диркIсса «КIяла кьурукьирттан» хас дурсса гьайкал утти дакъар!
ЧIявусса идарарттал цIа­ния ва гьайкал дукьаврил хIакъи­раву­сса чагъар чивчуну бур Да­гъусттан­нал БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлуйн.