Ххютула чаннайн къабуккайсса цанни

Августрал 9-нний ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу – Дагъусттаннал Экономикалул министр Раюдин Юсуповлул каялувшиврулу хьунни гьартасса батIаву, «экономика чаннайн дуккан даву» тIисса приоритетсса проект дузрайн дуккан даврил хIакъиравусса.

БатIаврий ххал бивгьунни республикалул бюджетравун налог­ру дучIан даврил масъалартту.
Вице-премьернал бувсунни районнай ва шагьрурдай дурсса давурттал хIакъираву. Бувсмунийн бувну, кIантту-кIанттурдал бюджетирттавун налогру ратIаврил пландалул ялунбихьуртту щаллу бувну бур 100% 28 муниципал сакиншиндалий. Яла ххуйми ккаккияртту хьун дурну дур Жаржавуллал (Гергебиллал) райондалий, Хасавюрт ва Южный Сухокумск шагьрурдай.
БатIаврий мукунма ххал бивгьунни ххютулу, яни неформал тагьарданий чан баврил масъаларттугу. Ихтилатчинал бувсъсса куццуй, 2016 шинал Аьрасатнал Федерациялул субъектир­ттаву «ххютулу» зузиминнал рейтинграву Дагъусттаннал бувгьуну бур билаятрай 25-мур кIану ва СКФО-рай – 2-мур кIану.
«Дагъусттаннал БакIчинал мукун зузими чан баврил , ми чаннайн буккан баврил жаваблувшиву дирхьуну дур муниципал сакиншиннардал бакIчитурай. Цинявннан бувчIин аьркинссар, республикалул рейтинг хъар хъанай душиву кIантту-кIанттурдай дуллалисса давурттайн», — увкунни Раюдин Юсуповлул .
БатIаврий гьуртту хьунни рес­публикалул властрал хIукмурду бартбигьаврил каялувчитал ва цаймигу къуллугъчитал.

ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул