Ахир дакъасса аварияртту

Дахьва ттигъанну ниттил юбилейрайн Москавлия бувкIсса дусъсса душнин цIуницIа леххаврий бучIан багьунни: МахIачкъалалив авария хьуну лавгунни дунияллия мунил дусъсса душнил душ, зурул хьхьичI щар хьусса ссурухIи, я щунал я бацIансса аьнтIикIа.

Ттулмур пикри

П. Рамазанова
Ххюлчинсса ишри утти ва ца зурул мутталий ттунма кIулсса инсантурал ужа­гъирттай оьзрурду хъанахъи­сса. Хасну аварияртту сававну. Ттун къакIулли, буниялттунгу ххуллурдурив жучIава къа­ххуйсса, ихтиярдугу бигьанна машан ласлай, рульданух оьрчIру щябикIлай буну тIийрив ягу ци багьана хьунурив, вайкссава бала-апатIру гьарза хъана­хъисса. КIулли авария шайшиву, цума-унугу цаннай тахсир буну. Хъинну нажагь шайхьун­ссар хатIалийсса ишругу. Ихтилат миннуя бакъар.
Зува пикри бувара: арулва зурул мутталий Дагъусттаннай 942 ДТП хьуну дур, 200 инсан ивкIуну ур ва 1473 инсаннан цIунцIияртту хьуну дур. Арулва зурул мутталий 200 инсан аварияртту хьуну оьрмурдацIа шаву- къачIявурив?! ЧIявуркьай! Сайки циняв авариярттугу я машинартту цаннийн ца щуну хьусса дикIай, ягу бахьттагьалт кку­ччу бувсса. Машинарттугу щай, цаннияр ца хьхьичIун буклакийни. Статистика хIисавравун ларсун, циванни МВД-лул, ГИБДД-лул структурарду низамрал бурмарду чIувин буван чялиш къабуккайсса? Ххуллул низам зия дурная аьчIа тIалав дувайссарив дурну, танмихIрайн кIункIу увайссарив увну, цIакь дуван аьркинни ялув бацIаву. ЧIал къавхьуну оьрчIру дарсирдайн бачлан най бур. Машинартту ссур бувну наниминнангу кIулхьунссар оьрчIру школардайн бачай чIун дуркIшиву. Амма, светофорданийвагу аглан къахъанай, ххивну най бур машинартту. Ласурча, МахIачкъалалив, Троллейбусирттал паркрал райондалий «Миркато» тIисса хъун ттучан бур, му ттучандалучIа светофор дусса кIанай, инсантал кIичIираваллил тийн лахълай бусса чIалай бунува, аглан къавхьуну, ххивну най бур машинартту. КIивах мудан лагма- ялтту полиция бикIай. КIайннан къакIулссарив му тагьардания. БувчIлай бур, ххуллурдалмур низам ГИБДД-лул биялалий душиву, амма агьалинал мюхчаншиву дуруччаву низам дуруччай органнал бурж бакъарив? Ягу школардал чIараввагу багьайссаксса автоинспектортал бацIан баван аьркинни, видеокамерду чIяву буван аьркинни. Ттун къакIулли ци буван аьркин­ссарив, амма арулва зурул мутталий 200 инсан литIлай битан къааьркинни, ци байссарив буллан аьркинни.