Дяъвилул оьрчIал захIматсса кьадар

Уттигъанну дунияллийн бувккунни «Дяъвилул оьрчIру: 16-чинсса оьрчIал къатлул тарих» тIисса лу.
Луттирал авторнал, Сулайман МахIаммадовлул, чIярусса архиврал материаллу ххилтIу дурну, хъуннасса, багьа бищун къашайсса даву дурну дур.

Луттираву дур детдомрай зий бивкIсса зузалтрал оьрмулиясса балжийсса информация, дур гьарцаннал суратру. Вайннавух бур, лак бакъассагу, тай шиннардий, личIи-личIисса багьанттайн бувну, Дагъусттаннайн багьсса оьрус миллатрал инсанталгу.

Авторнал асар хьунну ккаккан бувну бур нину-ппу бакъа ливчIсса оьрчIал бакIрачIан бувкIмур. 1944 шинал, лакрал щархъал агьали чачаннал аьрщарайн бизан баву сававну, ххишала бакъа чIявусса оьрчIру ятинтал хьуссар. Миннан буттал къаттану хьуссар 16-мур оьрчIал къатта.
Детдомрай бивкIсса оьрчIал ва миннал тарбиячитурал чIярусса суратру дур луттирай, танийсса шиннардийссса дакъассагу, махъсса чIумалссагу.
Апрель зуруй, ва луттирал презентация хьусса чIумал, тай чIунну дакIнийн дичлачисса ххуй-ххуйсса ихтилатру бувна миккун бувкIминнал.
Цинявнналвагу барчаллагьгу увкунни му хъуннасса ва бусравсса даву дурсса Сулайман МахIаммадовлухь, лу итабакьин кабакьу бувсса ЦIуссалакрал райондалул администрациялул бакIчи ХIажи Айдиевлухь.

ХIажинал арс МахIаммад Сулайманов увну ур ЦIуссалакрал райондалийсса Чараваллал шяраву.
2000 шинал къуртал бувну бур Дагъусттаннал ПаччахIлугърал педуниверситетрал географиялул факультет. 1998-2003 шиннардий зий ивкIун ур географиялул учительну 2-мур школалий.
ЦIуссалакрал райондалийн ивзун махъ, зий ивкIун ур ЦIуссалакрал Аьхъардал ва Чапаевкаллал школалий. 2006 шиная шихунай зий ур ЦIуминалийсса ЦIуссаккуллал школалий.
ХIакьинусса кьини Сулайман ХIажиевич чялишну зий ур буттал улча лахьхьаврил давриха. Ванал дуклаки оьрчIал мудан хьхьичIунсса кIанттурду бугьай райондалул ва республикалул олимпиадарттай ва буттал улча лахьхьаврил конкурсирттай.

Имара Саидова