ВацIрацIух цIурду къащиланшиврул

Аьрасатнал Президент В.В. Путиннул гьашинусса шин баян бувссар Экологиялул шинну. Республикалий Экологиялул шин даншиврул цIакь дур­ссар 2017 шинал дан аьркинсса давурттал план. Ми давурттаву агьамсса кIану бугьлай бур вацIрацIун цIу лачIун къадитаврил давурттал. Читать далее

Хъинсса мукъул чантI учин дувача дакIру

Жу бувсъссия хьхьичIмур номерданий, «Хъинсса мукъул чантI учин дувача дакIру» тIисса, дунияллул халкьуннал литературалул конкурсрай ххув хьуминнавух лакку оьрчIругу бушиву. Конкурсрай гьуртту хьуну бур щалвагу Аьрасатнавасса оьрчIру. Читать далее

Бурувччуну бикIияра оьсса азардания

Майрал 21-нний хьхьирицIсса шагьрулул паркраву «Стоп ВИЧ/ СПИД» тIисса щалва Аьрасатнал акциялул лагрулийсса батIаву хьунни. Ва акция гьар шинах жула билаятрай дувайссар щалла дунияллий СПИД-рал азарданул ливтIусса халкьуннал аьпалун. Читать далее

Ттуршра шин ляхсса хьунабакьаву

Цаппара шиннардил хьхьичI, Гъумукун лавгун унува, ссил Уммукусумлул бувсуна Мичиххичнава арамтал бувкIун бия, ХIавинахъал Саэдлуя цIухху-бусу буллай куну. Ссу цуппа бугьара хьуну буну, ми ца бивкIссарив вари чинну бувчIунугу бакъая. Читать далее

Ккаччал кьацI увкуну, чIявуссаннайн зарал бивну бур

2016 шинал Дагъусттаннай ккаччал кьацI увкуну бивкIссар 4 азаллий 852 инсаннайн (2015 шинал 4812), миннавату 1 азаллий 832 иш хьуну бур 14 шин хьуннинсса оьрчIайн кьацI увкусса.

Яла-яла чIявуну кьацI увкуну бур Южно-Сухокумск, Къизлар, Къизилюрт, Дагестанские огни шагьрурдай, Читать далее

Илкинсса, чаннасса хьуннав зул ххуллу

Май зурул 25-нний щалагу билаятрай бивщунни махъва-махъсса гюнгутIи. Ва кьини шагьрулул кIичIиртту чанна лахъан бувну бикIай кIяла гьухъращалсса, лентардащалсса дуклаки оьрчIал ва душваврал. Читать далее

Школа къуртал буллалиминнал аллея

Махъра-махъсса занг рищаврил байрандалия махъ Гъумучиял школа къуртал буллалисса оьрчIру ва душру лавгуна цIуну буллалисса Гъумучиял школалучIа, Экологиялул шинан хасну, мурхьру бугьан. Читать далее

Волейболданул байран

Майрал 21-нний Республикалул волейболданул фестиваль тIитIаврий гьуртту хьунни Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов. Фестиваль сакин дурссар ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Дуккаврил, элмулул, культуралул, Читать далее