ЧIава артистътурал ххувшаву

Вай гьантрай Москавлив Молчановлул цIанийсса щалва Аьрасатнал оьрчIал творчествалул III-сса фестиваль хьунни. Микку шанна номинациялий ххув хьуну, МахIачкъалалив зана хьунни Кировуллал райондалийсса Богатыревкалиясса дуклаки оьрчIру. Читать далее