Ххувшаврил поезд – МахIачкъалалив

Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилий Ххувшаву ларсун 72 шин шаврин хасну, апрель зурул 6-нния байбивхьуну 13-ннийн бияннин Ухссавнил Ккавкказуллал муххал ххуллийх лавгссар «Ххувшаву» тIисса дяъвилул чIумалсса вагоннащалсса, таний кунма, ссихIирай зузисса поезд. Читать далее

Дальнобойщиктурал тIалавшиндарах къулагъас дурунни

Дальнобойщиктурал тIалав дуллалимур къулагъасрайн ларсъссар ва мунил хIакъираву хIукмурдугу кьамул бувссар, — увкунни ДР-лул транспортрал, энергетикалул ва дахIаврил министрнал кIанайма Арслан Арслановлул пикетру дуллалиминнащалсса хьунабакьаврий. Читать далее

Космонавтикалул байран кIицI ларгунни

Апрель зурул 12-нний щалагу билаятрай кIицI лагай Авиациялул ва Космонавтикалул кьини. Байрандалул кьинилун хасну Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмадхан Султаннул цIанийсса МахIачкъалаллал аэропортрал зузалт хьунабавкьунни Каспийк шагьрулул 8-мур лицейрал дуклаки оьрчIащал. Читать далее

Райондалул экономикалун хас дурсса дарс

Ларгсса нюжмар кьини Гъумучиял школалул 10-11-ми классирттал дуклаки оьрчIахь райондалул экономикалия ва бюджетрая бусласисса дарс дирхьунни райондалул администрациялул бакIчинал цалчинма хъиривчу Абакар Къюннуевлул. Читать далее

70 шин

Апрель зурул 14-нний оьрмулул 70 шин бартлаглай дур ххаллилсса пишакар ва инсаншиврул бутIа буллусса хъамитайпа, ОьмархIажинал душ ХIажиева ХIабибатлун.
ХIабибат бур цила оьрму инсантурал цIуллу-сагъшиву дуруччаврин хас бувсса зузала. Читать далее

Жижара

Ссал хъамаитава, арс !

Нязанний ухлавгсса арснал
Мухтардул аьпалун
Жул къатлуву лавхъ чирахъ,
Оьрмулул дязанниву
ЛухIи буран бивщуну,
Абадлий лещан бунни. Читать далее