Барча вил 90 шинал юбилей

Апрельданул 4-нний цалла оьрмулул 90 шинал юбилей хьунадаркьунни цIанихсса аьлимчу, профессор, медициналул элмурдал доктор, Аьрасатнал Федерациялул элмулул лайкь хьу_сса ишккакку, Дагъусттан Республикалул халкьуннал хIакин, РАН-лул член-корреспондент, Асланнул арс Оьмаров Султан-Мурадлул. Читать далее

ХIурмат бусса ватанлувтал, ххирасса лак!

Хъинну чансса бакъа къалякъинссар хIакьину миллатру, лакрал халкь кунма, щаллагу дуллу дунияллийх сахаватну кIама бивщусса, ппив хьу­сса. Зура хIисав дара, Аьрасатнал паччахIлугърай махъра-махъ хьусса агьалинал переписрайн бувну, Читать далее

Лу – яла цIакьма дус

Щалагу Аьрасатнаву интнил каникуллал чIумал дувай ОьрчIал луттирал нюжмар. Ва даву гьарца шинал лахъа-хъунну кIицI лагай Каспийскалийгу. Ва ххуллухгу ОьрчIал луттирал нюжмар тIитIлатIисса шадлугъ хьуна шагьрулул Хъунмур библиотекалий. Читать далее

Лакку кIанттул кубок

Ххуллункьини, апрель зурул 1-нний, ЦIуминалийсса ЦIуссачIурттащиял шяраву байбивхьунни Дагъусттан Респуб­ликалул жяматийсса ва политикийсса ишккакку Сиражу­ттин Илиясовлул призру ласаврил цIанийсса «Лакку кIанттул кубок – 2017». Читать далее

Оьрму оьрчIан харж бувсса чIумал

Дунияллий инсаннал дурсса чувшивуну чIалан дикIай мунал узданну, яхIирай оьрму бутаву, марцIсса цIа кьаритаву. Мукунсса инсаннал щавщи цайминнайнгу бияй, мунал лякьлуя бивз+сса наслугу чIявуну мукунмасса шай. Читать далее

Лявкъуну ур ца ттигу Хъун дяъвилул Виричу

Ттигъанну МахIачкъалалив бувкIун бия Курск шагьрулиясса делегация. Миннащал хьунабавкьунни Дагъусттаннал жяматийсса ишккаккулт. Хъамал хьунабавкьунни ТОКС-рал командир, генерал-майор Оьмар Муртузалиевлул ва Дагъусттаннал дакьаврил фондрал хъунама Мухтар Давудовлул. Читать далее