Баян

ГьунчIукьатIрал къутандалий апрельданул 9-нний хъув уклай, на, Чавтараев Сиражуттин ХIажинал арс, оьвтIий ура цинявппагу ГьунчIукьатIрал жяматрайн (Лаккуй­ссагу, шагьрурдайссагу), бучIан ччисса хъамаллурайн ва цинявппагу дус-ихтивартурайн. Читать далее

Баян баву

ХIурмат бусса жямат!
Балики зунма экстремизмалуцIун ва терроризмалуцIун дархIусса тахсиркаршивуртту дурсса ягу ми дан хIадур хъанахъисса кIул хьурча, зулла цIа кьюлтI дурну, чичара ва сайтрайн: skfo mvd. ru. Читать далее