Дагъусттаннал БакIчинал Цалчинсса хъарас щунни

Мартрал 29-нний Дагъусттан Рес­публикалул БакIчи Рамазан Аьб­дуллатIипов ивунни Хайдакьуллал райондалийн. Мажалисуллал шяравун гъансса ца хъув ванал щунни Цалчинсса хъарас. Мунийну республикалий дайдирхьунни шяраваллаву хъунил давурттал чIун. Читать далее

ТIабиаьтрах ччаву дуну

Экологиялул шинал лагрулий баян бувну бур щалагу Аьрасатнал конкурс «Щюллисса планета». Ва конкурсрал кIанттул этап хьунни ттигъанну Лакрал райондалий. Конкурс хьунни бутIра-бутIрайх бавчIуну: КIундиннал школалий – ВицIхъиял махIлалийсса школардал дянив ва ШавкIуллал школалий – лагма щархъал школарттал дянив. Читать далее

ГТО-лул кьараллу ххал диргьунни

Республикалул тестированиялул центрданул графикрайн бувну МахIачкъалалив «Труд» стадиондалий хьунни щалагу Аьрасатнал физкультурно-спортивный комплексрал ГТО-лул кьараллу ххал дигьлагьисса кIинтнил фестиваль. Читать далее

Интнил хьхьу – Чапаевкалий

Лахъа-хъунну кIицI ларгунни Интнил хьхьунил байран Чапаевкаллал школалий. Гьар шинах кунма, гьашинугу вайннал байран хъун дуван бувкIун бия бусравсса хъамал: Дагъусттаннал Чичултрал союзрал лакрал секциялул хъунама Илияс МахIаммадов, Дагъус­ттаннал Халкьуннал шаэр Аминат Аьбдулманапова, Чапаевкаллал школалий чIярусса шиннардий дарсру дихьлай бивкIсса учительтал МахIаммадова Са­хIи, Исмяилова Ширин, Хайдакьов КьурбанмахIаммад. Читать далее

Яла ххуйма тарбиячи

Укунсса цIанилу мартрал 20-нний Ккуллал шяраваллил оьрчIал багъраву хьунни райондалийсса оьрчIал ряхвагу багърал тарбиячитурал дянивсса конкурс. Конкурсрал мурадну бия оьрчIал тарбиячинал касмулул сий гьаз даву, цалла давриву мунал ишла буллалисса кьяйдарду цаймигу тарбиячитуран кIул баву. Читать далее

«Балайрдан илкиншивур аьркинсса»

Хьунабакьай оьрмулуву ляличIинува дакIний личIансса лахIзарду. Хьуссар ттул оьрмулувугу ца мукун караматсса лахIза – Ширвани Чаллаевлущал кIул хьусса, ттунма цалчин ванал балайрду бавсса лахIза. Му дия 1960-ку шиннардил ахир. Жул консерваториялул чIивимур залдануву Ширвани Чаллаев тIий ия лакку балайрду. Гай балайрдал рухI-ссихI ттигу дур асар хъанайнна. Читать далее

Интнил байран Каспийскалий

Мартрал 21-нний Каспийскалий, Аьрасатнал халкьуннал аслийсса культуралул центрданий, хьунни Интнил байран – Навруз хьунадакьлакьисса батIаву. Муний гьуртту хьунни шагьрулул администрациялул, КIулшиву дулаврил управлениялул, культуралул идарарттал вакилтал, дуклаки оьрчIру. Читать далее

Лаккуная оьрусрайнсса словарь

КIира шинал хьхьичI Аьрасатнал элмурдал академиялул Дагъусттаннал элмийсса центрданучIасса Мазрал, литературалул ва магьирлугърал институтрал кьамулгу бувну, Явюбуку­хъал Эсал сакин бувсса цIусса «Лаккуная оьрусрайнсса мукъузан» (яъни словарь) басмалий бивщуну итабавкьуну, дунияллийн буккан бан ккаккан бувна. Читать далее

Москавлив – хIакьсса зунттал чувну

Цала цIагу, цува лявхъу­сса кIанттул цIагу узданну ядуллалисса чув ур Москавлив яхъанахъисса, Хъусращиял шяравату­сса АхIмадлул арс Билалов Камалуттин. ЗахIматрал ва къириятрал дарснугу хьуну бур ванан Ккуллал райондалул ххуллурдал участкалул хъунаману зузисса буттал, ва буттацIун хъар ларсун, арулва оьрчI ччаннай бацIан бувсса ниттил оьр­мугу. Читать далее

«Ина кьадиртссар винна абадул гьайкал»

ХIурмат лавайсса Ма­хIаммад­хIажий, ттул ччянивасса, хьхьичIунсса дус! Султановхъал кулпатрал, цинявппагу ина ххираминнал, дустурал цIанияту дакIнийхтуну барча уллай ура апрельданул 2-нний хъанахъисса вил бусравсса оьрмулул 75 шинал ххаллилсса юбилейращал! Читать далее

Ккурккуллал Щазал оьрмулул ххуллийх гьанну цал ттигу

Щазал нитти-буттал къат­лувун чIявуну бу­ххай­сса Сагъират бия буслай, Ма­хIаммада ивкIун ур лув къалаллай, хьхьу-кьини къатлувух занай, душнил цува ккурчIайн къауккай унна, бакIрайсса кьяпа чIиви бунни тIий, мархха бакъасса уртту бургъил ччу­ччин дайссар, мискинсса ттул душ Абакархъал цала хьхьичIухсса кIичIиравух гьан къабитайссар тIий. Нину цийнна цурда диллай, вав-шав тIий диркIун дур, щарния начри, хIаяри, ина ппу ивчIавай бурахха тIий. Читать далее

Машгьурну дур «Сияна» школалул цIа

Махъсса шиннардий жулла республикалийгу, чIаххуврайсса регионнайгу машгьурссаннун ккаллийну дур хъатIайн-хъиншивурттайнсса хIадуршиндараха зузисса ара. Мяйжаннугу,чил шагьрурдая жучIанма бувкIсса хъамаллурахь, ссай рязину ливчIру куну цIувххукун, Читать далее

Няс бахлахиминнан банмур ляхълай бакъар

МахIачкъалалив полициялул зузалтрал, ДР-лул Жагьилтурал иширттал министерстволул вакилтурал ва волонтертурал, «ОьрчIру чил къабикIайссар» цIанилусса рейд дурну, ашкара бу­нни къадагъа дирхьусса таммаку-няс бахлахисса машачитал. Читать далее

«Къачча ттун цамур классравун!»

Уттигъанну интернет дусса гьарнал итталун дагьхьунссар: «Миннатри, Тамара МахIмудовнай, на цамур классравун магьан бара, къа­чча ттун цамурклассравун!», — тIисса душнил видеоролик. Вана утти му душнийн оьвкуну бур Цалчинмур каналданийсса «Пусть говорят» тIисса Андрей Малаховлул передачалувух гьуртту хьун. Читать далее