Аьрасатнал аьлттусса бяст-ччаллаву дагъусттанлувтал ххув хьунни

Мартрал 12-нний Нальчик­рай къуртал хьунни 5 кьини най бивкIсса «Динамо» обществалул Аьрасатнал чIава жагьилтурал тIивтIусса бяст-ччаллу. Бяст-ччалливух гьуртту хьуссар 17-18 шинавусса Аьрасатнал 16 региондалиясса сайки 150 спортсмен. Ми циняв ччалли бувккун бивкIссар билаятрал первенстволийн гьансса ихтиярдал цIаний.

Бяст-ччаллал ахирданий финалданийн увккун ур Да­гъусттаннал боксрал школалул 6 спортсмен, миннавату мукьа ххув хьуну ур.
Турнирданий ххув хьуну бур Уллубий Жамиев (52 кило), Юсуп ХIабиев (60 кило), Наби ХIасанов (75 кило) ва Ражав Аьлиев (91 кило). КIилчинми кIанттурду бувгьуну бур Шагбабугант ХIусмановлул (49 кило) ва МухIаммад МахIаммадовлул (75 кило).
ЧIал къавхьуну ва турнирданул чемпионтал хIадур хъанантIиссар майрай Оренбург шагьрулий хьунтIисса чIава жагьилтурал (юниортурал) Аьрасатнал первенствалийн.