Ца луттирал хIакъиравусса ца-кIива махъ

Ххаллилсса лаккучу, Гъумучиял шяраватусса Къапланов МахIаммадхIажинал ттунма пиш-каш бувсса «Кази-Кумух и его тухумы» тIисса лу ккалан ивкIукун, махIаттал хьунна ва адаминал бувсса захIматрай.

Ттула пикрилий, укунсса лу (справочник) ттининнин щилчIав Дагъусттаннай къачивчухьунссар. Ваний гьарца Гъумучатусса инсаннаща бюхълай бур кIул бан цала тухум, цала гъан-мачча, цума чув ялапар хъанай уссарив. Учин мукъун, Гъумучиял халкьуннаясса гьарзад.
Укунсса луттирду гьарца лакрал шяраваллияту чичирчан, цуксса лакрал тарих кIул хьунссия. Лак щаллагу дунияллийх ппив хьуну бур, цума чув уссарив кIулну бакъар, цаннан ца кIулну бакъар, хъатIай кIул хъанай бикIай. Бюхъайхха укунсса лу-справочник итабакьирчан, къакIулми кIул хьуну, хIала-гьурттушиву гьарза хьун.
Ттула буттал шяраваллил Хьур­ттал жяматрайнгу лаизлай ура,зула-зула тухумирттаяту чичара, яла циняв цачIун бувну, жувагу укунсса лу-справочник итабакьинну.
Ххуймуния ххуймур, мяърипатрая мяърипат ласун аьркин­ссар. МахIаммадхIажинангу чIа тIий ура цIуллушивугу, кьудратгу ттиния тихуннайгу халкьуннангу, шяраваллингу хайрданунсса давур­тту дуллан.
Нагу АьвдуллатIипов АьвдуллатIип,
ш. Хьур