Юсуп Хаппалаев

45_photo_7Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Юсуп Хаппалаев ув­ссар 22-мур июньдалий 1916-ку шинал ХьурукIрав хъудугьул Рамазаннул кулпатраву. Ппу ивкIуну, Юсуп оьрчIнийва ятинну ливчIссар. Ххюва класс школалий къуртал бувну, га увхссар Гъумучиял педучилищалувун. Педучилище къуртал бувну махъ, зий ивкIссар Ккуллал шяраву учительну.

1934-1936-ку шиннардий га дук­лай ивкIссар Дагъусттаннал пединститутраву, 1936-1939-ку шиннардий Юсуп зий ивкIссар Гъумук «ЦIусса ххуллу» кказитрал редакциялий, МахIачкъалалий Да­гъусттаннал луттирду итабакьай идаралий. 1939-ку шинал га ивтссар Дагъусттаннал Чичултрал союзрал жаваблувсса секретарьну. (Га даврий Ю. Хаппалаев зий ивкIссар 1949-1954-ку, 1958-1964-ку шиннардийгу).
Дяъвилул шиннардий га ивт­ссар ЗахIматрал аьралуннал батальондалул комиссарну. Гания мукьах – коммунист партиялул обкомрал печатьралсса байсса секторданул хъунаману (1942-1945). 1947-1949-ку шиннардий га зун ивкIссар Дагъусттаннал радиокомитетрай председательнал заместительну.
1957-ку шинал Ю. Хаппалаевлул къуртал бувссар М. Горькийл цIанийсса Литературный институтрачIасса Литературалул лавайсса курсру. 1965-ку шиная гихунай зун ивкIссар «Советский Дагестан» тIисса журналданул литературалул ва искусствалул отделданул хъунаману. Пенсиялий унува, га зий ивкIссар «Илчи» кказитрал корреспондентну.
Юсуп Хаппалаев назмурду чичлан айивхьуну ур чIивину унува. 1932-ку шинал ганал назмурду рирщуну дур «ЦIусса ххуллу» кказитрай. Га гьуртту хьуссар Дагъусттаннал чичултрал цалчинмур съездрал давривух. 1939-ку шинал Ю. Хаппалаев кьамул увссар СССР-данул Чичултрал союзравун. 1966-ку шинал ганан дуллуссар Дагъус­ттаннал халкьуннал шаэрнал цIа. 1977-ку шинал Хаппалаевлун С. Стальскийл цIанийсса республикалул премия дуллуссар. Га лайкь хьуссар тамансса цаймигу наградарттан.
Юсуп Рамазанович Хаппалаев жуятува лавгссар 15-мур сентябрьданий 2006-кусса шинал.
Ю. Хаппалаевлул чирчуссар чIярусса назмурду, поэмарду, «Оьр­мулул шаттирду» тIисса повесть, мюрщисса хаварду, литературалун хас бувсса статьярду, чил мазурдия тамансса произведенияртту таржума бувссар. Ганал итабавкьусса лу­ттирдал сияхIраву бур укунсса лу­ттирдугу: «Эшкьилул арду» (1941), «Зид ва ччаву» (1944), «Зунттурду балай тIий бур» (1959), «Щугълурду ва оьрму» (1965), «Язими» (1968, 1986), «Бунагь бакъа бунагьлу» (1970), «АбутIалиблуясса бусала» (1988), «Ттуруллаву паранну» (1990), «Бюхълайнма личIаннав» (1998) ва цаймигу.
ОьрчIнийра ххира хьуссар Юсуплун лакрал фольклор, ганал цала бавтIссар чIявусса балайрду, бусаларду. Гайннуйн хъар хъанай, шаэрнал чивчуссар «Удрида» ва «Хан Муртазааьли» тIисса поэмарду. «Удридалуву» шаэр буслай ур хьхьичIазаманнай дух аьдатир­ттал ва ламмамсса мазурдил ца шяраву бувсса балардая. «Хан Муртазааьли» тIисса поэмалуву шаэрнал бавтIун бур Муртазааьлиясса лакрал лахъи балайрду, гай цачIун бувну, сакин дурну дур Надир-шагьнащалсса талатаврин хас бувсса балайрдал свод, ганийн цала шаэрнал «поэма» куну бур.
ЧIярусса назмурду хас дурну дур шаэрнал буттал улклун. «На увссара» тIисса назмулуву ганал щарщун дур Дагъусттаннал зун­ттал билаятрал сурат. Га суратрай бур лахъсса зунттурдугу, хIучI учинсса ххяллурдугу, «ххяллайх турду дайл дайсса» параннурдугу, ппиринж ххяхханну кIирисса дарардугу. Га билаятрай хъун хьу­сса шаэр сасан увну ур оьрмулул ва тIабиаьтрал. Мунияту га тарбия хьуну ур нигь цирив къакIулну, дусшиврийн вихну, лагмаминнал хIурмат буллай. Шаэрнаща бювхъуну бур инсаннал ва тIабиаьтрал дахIаву яргну чIалачIи дан. Ю. Хаппалаевлул назмурдавусса бу­ттал улклул суратру дур яргсса, тунт­сса («Зунттаву гъарал», «Дякъил цIуртти», м.ц.).
«НигьачIисса пахъдагьру» тIисса назмулуву Ю. Хаппалаевлул дурну дур азарханалувусса хьхьунил сурат. Га дур гьулусансса, гьалаксса хьхьу, кIюрххицIуннай дагьну дур нигьачIисса пахъдагьру. Цаваца хха, цава-ца махъ цIунилгу тик­рал буллай, хIасул дурну дур хIучI чинсса хьхьунил сурат:

Хьхьу ларгунни,
Мурчай мурхьру хъюлчай тIий,
ЦIунцIу тIий.

Ва строфалувусса 1-мур ва 3-мур ххару мукьила тикрал бувну бур. Махъми строфардавугу тикрал бувну бур «пахъдагьру» тIисса махъ. Назму къуртал хъанай дур укун:

Лях лавгунни
Шанул азарлуталгу,
Пахъдагьру!

Цума урвав
Гьарай, тти чантI къачинну
Пахъ агьну?

Ва назму ккалайни, буккул дакIниву цукуннивсса ццихь загьир хъанай бур, га оьрмулул мяъналия, цала кьисматрая пикри буллай ур. Ганан цаманал дард дурчIлай дур.
Буттал билаятрал тема Ю. Ха­ппалаевлул поэзиялуву архIалла най дур миллатирттал дянивсса дусшиврул темалущал. «Къодор къалалул эяллачIа» тIисса назмулуву Хаппалаевлул аьчухну чIалачIи дурну дур Дагъусттаннал ва Гуржисттаннал дянивсса дусшиву. Шаэр ур Къодор къалалучIа бюх­ттулний авцIуну, кIивагу билаятрах уруглай. Ганан гичча чIалай дур «батIул дан къашайсса жула цашиву». Яъни, Ккавкказуллал халкьру ва тIабиаьт цакуцсса, цалавхьхьу­сса буссар тIий ур шаэр. «КIюрхнил дюхлу – Насими» тIисса поэмалуву шаэрнал ххалдиргьуну дур Да­гъусттаннал ва Азирбижаннал халкьуннал дянивсса дахIавуртту.
Ю. Хаппалаевлул лирикалуву агьамсса кIану бугьлай бур эшкьи-ччаврихасса шеърирдал. Гайннуву шаэр ччаву оьрмулуву яла лахъмур шачIанттуй дихьлай ур. «На, Гъумучири оьрчIал» тIисса хъярчил­сса назмулуву хIакьсса ччаву кка­ккан дурну дур. Жагьил ур цанма ччива тIий, цува эшкьи хьусса душнин баларду хьуну, ганин цала кумаг бувну, мунийну исват бан бю­хъаншиврул цуппа ганан цуксса ххирассарив.
Лакрал поэзиялуву лайкьсса кIану бугьлай бур Ю. Хаппалаевлул философийсса поэзиялул. Ганал назмурду чирчуну дур инсаннал оьрмулуха, ганал талихIраха, тIабиаьтраха, хасиятраха. Хьхьири ва ссав, мархри ва къяртри, гайннул дахIавуртту, лащавуртту… ЧIумул хасиятру ва цаймигу масъалартту гьаз буллай ур шаэр. ЧIумуя гъалгъа тIийни, шаэр ур оьрмулия ихтилат буллай. ЧIумул дайдихьугу дакъар, ахиргу дакъар, га я дацIан дан, я зана ритан бюхъайсса затгу дакъар. ЧIумул хъирив лаян хъит тIий, ганищал ччалай най бур инсаннал щала оьрму.

Ва дуниял ттун лащай
Ца хъун гьарахъалттиха,
Хьхьу ва кьинигу лащай
Гьарахъсса нигьирттаха.
Нигьру гьанагьи дурсса
Аьтаралуха чIунгу,
Гьаенмур дуллалисса
Залуннаха оьрмугу.

Ю. Хаппалаевлул виричу ур чумартсса, цанмасса талихI цала лякъайсса, оьрмулул ва захIматрал сасан увсса. Оьрму цуппагу шаэрнан чIалай бур инсан сасан ан кунма захIматсса задну. «Оьрму – аьнт талатавур», — тIий ур га.
«Оьрму – революцияр, бивкIу бакъасса!» — увкуну бур «Революциялун бивкIу бакъассар» тIисса, насихIатрай чирчусса назмулуву. Ганиву «революция» тIисса му­къуву дирхьуну дур философий­сса мяъна. Шаэрнан революция чIалай дур агьалинал дуллалисса давурттаву, гайннал инсаншивруву, тIайлашивруву. Шаэр ялун увккун оьвтIий ур инсантурайн оьрму цIу баврихлу талати, зу зула оьрмулул ва билаятрал заллухъруру тIий.
«Аьлиясса хавар» тIисса ла­хъисса назмулуву шаэрнал ккаккан увну ур цила чIумал, дяъви хьуннина, ххюва классгу, курсругу къуртал бувну, шяраву зузисса учитель. Учительну уссаксса, оьрчIангу, жяматрангу бусравну ур Аьли. Амма циняв арантал армиялийн лавгун, га райисполкомрал председательну ивтукун, Аьлища му даву тIайлану дачин дан къархьуну дур. Аьли ивтун ур цаймигу хъунисса давурттай: ганая хьуну ур райкомрал секретарь, прокурор. Амма га хъис аххана хьуну акъар. Инсансса инсанная га инсап дакъасса, дакI хъунсса бюрократ хьуну ур. Ахиргу га циняв давурттая укьан ан багьну бур.
Назмулул агьаммур мяъна дур, лайкь акъасса инсан лахъсса къуллугърай итарча, га зия шайссар тIисса. Аьлил щарссагума дур, ганал бусласисса хъуни мукъурттия бизар хьуну, балай тIий:

Хъун хьуннав, хъуна хьуннав,
Хъунав хьуннин итаннав,
Хъуннасса даврий цучIав
Лайкь акъа къаитаннав!

Ю. Хаппалаевлул творчествалуву агьамсса кIану бугьлай бур XIX аьсрулий ялапар хъанай ивкIсса Аьвдуллагь Оьмаровлун ва Дагъусттаннал халкьуннал шаэр АбутIалиб Гъапуровлун хас бувсса «Бунагь бакъа бунагьлу» ва «АбутIалиблуясса бусала» тIисса поэмардал. Гайннуву, оьрмулуву мяйжаннугу хьусса иширттайн хъар хъанай, тарихрал чIумул ва хьхьичIунсса инсантурал сипатру щаллу дурну дур.
Ю. Хаппалаевлул бувтссар хъунмасса оьрму. Гьарца оьрмулул шачIанттуй ганал поэзия бур куртI хъанай, увкусса махъ аьщуйн щилай. «Ттуруллаву паранну» тIисса, ттизаманнул дазуй итабавкьусса жужраву Ю. Хаппалаевлул пикрирду бур лакрал кьисматрая, ниттил мазрая, оьрмулия. Ганан чIалай бур ва заманнуй «хьхьунил цIан ххув хъанай», я къабуччайсса лямпIуртал ххи хъанай, обществалуву питнарду гьарза хъанай. Ми иширттая шаэр хъинну кьурчIину чичлай ур.
Ганал назмурду оьрмулуцIун даркьусса, аькьилсса дур. Вана «Багьа бакъа цичIар къадулайхьурча» тIисса назмулуву га талай щялу­сса пикрирдащал. Социализмалул чIумал дуккаву, хIакиннал бай­сса кумаг уква байсса кIулну, социализмалуйн къаршими бур, укра так кIуллун бивзсса къатIувусса нисри дикIайсса тIисса хIучча хьхьичIун бутлай. Му хIучча щялушиву исват буллай, шаэр ур дунияллий чIярусса украсса затру душиву ккаккан дуллай. Щаращул щин, бургъил нур, тIабиаьтрал гьава уквасса кунма, нитти-буттал оьрчIан оьрму булайсса кунма, сахаватлунал мискиннан хъиншиву дайсса кунна, инсантурал дяниву дуссар цичIар тIалав къадурнура кумаг байсса закон. Укун куртIну гъайтIий ур поэзиялул къурув шаэр.
Ттизаманнул иширттая дур ва кутIасса назмугу:

Цаннал учай:
— На залла!
Гаманал чай:
— Заллура!

Хъусмур дур хъямалалий:
Заллу акъар!
Зал акъар!

«Тти дулара жухьхьун зура дурмунил жаваб» тIисса назмулуву шаэр тIайлана ккаккан буллай ур билаятрал хъуниминнал, циняв бунагьругу ларгсса чIумуй бихьлай, «илданийн, агьалинайн» пасатшиву дуртшиву, таватагу гайнная жаваб тIалав дантIишиву.
Ю. Хаппалаевлул хъинну хъуннасса даву дурссар лакку мазрайн чил миллатирттал литература дуцлай. Ганал таржума бувну кIул хьу­ссар лакран арманинал эпос «Сасуннал Давуд», индуснал «Махабхарата» тIисса эпос, гуржиял бюх­ттулсса шаэр ШотIа Руставелил «ЦIиникьрал луттиравусса нарт», аьсатIиннал шаэр Коста Хетагуровлул «Судрал хьхьичI» тIисса поэмарду, Михаил Лермонтовлул, Владимир Маяковскийл, Сулайман Стальскийл, ХIамзат ЦIадассал, Жамбул Жабаевлул, Аьлим Кешоковлул ва чIявусса цаймигу шаэртурал назмурду ва поэмарду. Махъсса чIумал га таржума буллай ур Кьурандалул бутIри.
Ю. Хаппалаевлул чивчусса элмийсса статьярдаву куртIну ххалбивгьуну бур М. Чариновлул произведенияртту, лакрал поэзиялул ххуллу. Ганал хъуннасса даву дур­ссар лакрал шаэртурал ва агьалинал поэзия батIлай, гай луттирдаву, антологиярттаву итабакьлай. Ганал хIалашиву дурну итабавкьуссар Аь. Оьмаршаевлул «БувчIусса произведениярду» (1940), «Лакрал поэзиялул антология» (1958), М. Чариновлул «Язи бувгьуми» (1962) ва цаймигу луттирду.
Ю. Хаппалаевлул произведенияртту таржума бувссар оьрус мазрайн ва цаймигу миллатир­ттал мазурдийн. Ганал поэзия машгьур­ссар Дагъусттаннай, Ухссавнил Ккавкказнаву, Аьрасатнаву.
Сулайман АхIмадов