ГьунчIукьатIрал захIматрал кIилчинсса Виричу

Untled-3Чернобыллал атомрал станциялий ца блок пIякь увкусса чIумал, Юрий цала хушрай лавгссар тикку цащава шайсса кумаг буван, балаллуя халкь ххассал буван. Мунихлуну лайкь хьуссар хIукуматрал наградарттан.

Амин Аьбдуллаев
Жанайхъул ГьунчIукьатIрал шяраву нукIузаманная шинмай хъинну иш нанисса, ахIвал лавайсса, мусил усттаршиву, ссяткаршиву дувайсса, хъу-лухччи гьарзасса, дин дусса агьлу бивкIун бур. Жанайл 7 арс ивкIун ур. Вайннал лакрал хантуращалсса дахIавугу къулайсса диркIссар тIий бикIайва хъуни къужри, Агълар-ханнайн ттупанг битаннин. Му битаву сававну, вайннал агьлу ппив хьуну бур. Ханнал танмихIрая нигьабувсун, Жанайл арулагу арс ливхъун ур ГьунчIукьатIату. Хъунама МахIаммад, чIивима уссугу увцуну, Хъусрахьхьун ливхъун ур. Цалчин Хъусращату хIаж бувмагу Жанайхъал МахIаммад хьуну ур. Мунал наслу цIанагу бур Хъусрахь. Сиражуттин ва ХIажи яруссаннайн ливхъун, ШамиллучIа талай бивкIун бур. Абакар ва Аьбдул Къарачайнавун ливхъссар тIий бикIайва. Цагу къумукьнавун ливхъун, гайннавух хIала хьуну ур. Жанаев ТахIсиннул гайннал нас­лу лявкъуссар Халимбей-ауллай тIисса хаваргу бикIайва. Агълар-хан ивкIуну, Шамил ясир увну махъ яруссанная зана хьуссар тIун бикIайва Сиражуттин, ХIажинал тийх дурцусса яру щарссанил оьрчIащал. Цува ХIажи тийхва накьлу хьуну ур. Яруссанная зана хьусса Сиражуттиннуя ва ХIажинал арсурваврая цIулавгссар тIун бикIайва Жанайл тухумрал наслу.
Мияйннал шяравасса хьхьирил виричу МахIаммадхIажинал ссурахъал бия Сиражуттинов Аьбдул ва Убайдуллагь Жанайхъал. Сиражуттиннул арсурваврал цала оьрчIан буттауссурваврал цIарду дирзссар тIун икIайва Жанаев ТахIсин. Ванал ппу Абакар, цала уссу МахIаммадлущал, Буханнаву мусил усттарталну зий бивкIун бур. Буханнал амирдул ххазина личIи буллай, ххуймур-оьккимуния гьуртту хьуссар тIий бикIайва. Вава Жанайл наслулиясса хъанай ур Жанаев Аьбидлул арснал арс Жанаев Юрий.
Аьбид Совет хIукумат дишиннин Буханнавун лавгун ур. Таний жула лакрал укун учайсса бивкIун бур УзбакIнал шагьру Бухаралийн. Бухарнал амир тикку ялапар хъанай ивкIун ур. Бухара шагьрулий таний чIявусса лак бивкIун бур, хаснува Цалчинмур ЦIувкIратусса. Мигу мусил ус­ттартал ва ссяткартал бивкIун бур. Микку Дагъусттаннал цаймигу миллатру бивкIун бур, цивппагу мусил усттартал. Аьбид ивкIун ур ми мусил усттартурал бригадир, миннан даву щаллу дуллалисса хъунаману щалагу Бухара шагьрулий. Бухарнал амирдул вихшала дусса инсан ивкIун ур Аьбид. Ванал цала мусил ттучан, дуссукъатта бивкIун бур Бухарнаву. Ванал кIия арс ивкIун ур: Рамиз ва Карим. Амма таний Аьбид младобухарцинащал дахIаву дурну, революциялул чул бувгьуну ивкIун ур. Аьбидлул Амирдул жалладнал младобухарцинал хъунама Файзулах Хаджаев ххассал увну ур, хъаннил янна, паранджа лаххан увну ,аьрщарал лулттусса ххуллийх Каганнайн уккан увну. Бухарнал амирдул Аьбидлул бакIрах чIярусса муси дулун куну бур. МахIачкъалалив бияннин амирдул ясустал Аьбидлул хъирив бувкIун бур. Амма кьянкьасса, лакку билаятрал жинс дусса Аьбид угьан къавхьуну ур миннаща. Аьбид, буттал шяравун зана хьуну, лахъи къалавгун ивкIуну ур. ХхюцIалку шиннардий ТахIсиннучIан Бухарнава чагъар бувкIун бур Аьбидлун таний ва Союзрал даражалийсса пенсия бивхьуну бивкIшиву баян буллалисса, амма Аьбид лякъин къавхьушиву, Аьбидлуясса, мунал дурсса чувшивриясса чичрурду музейраву дуссар тIисса. Аьбидлул дурсса чувшиву ратIух къаларгссар, мунал душру хIисав бакъа, кIиягу арснал Рамизлул ва Кариннул, миннал оьрчIал ккаккан бувссар лак царив, ци даражалул агьлурив. Рамиз «Двигательстрой» бувния шинай завод п/я № 1-лий конструкторский бюрорай зий ивкIссар. Карим гава заводрай личIи-личIисса къуллугъирттай зий ивкIссар. Вайннал оьрчIругу Каспийскалий цала буттахъал бувсса заводрай зий бивкIссар, цIанагу буссар. Аьбидлул ва Кариннул арснал Жанаев Юрал Каспийскалий ЛКИ-гу къуртал бувну, цаппара хIаллай тиккува зий бивкIссар. Юрий за­кканттайгу уккайсса ивкIссар, боксер, мастер спорта. Аьбид цалва кулпатращал ивзссар Аьрасатнал атомрал центр Обнинскалийн. Тикку дурурччуссар кандидатнал диссертациягу. Амма Аьбид ччяни аьпалухьхьун лавгунни. Юрий Каспийскалия лавгссар Ураллайн, тийх зий ивкIссар.
1984 шинал Юрий ивзссар Обнинскалийн. Амма шиккун изаннин ва орден-медаллангу лайкь хьуну ивкIссар. Мукуна ва лайкь хьуссар «Социалист захIматрал Виричунал» цIанин. Ва хъанахъиссар ГьунчIукьатIрал кIилчинсса «Герой Социалистического Труда».
Чернобыллал атомрал станциялий ца блок пIякь увкусса чIумал, Юрий цала хушрай лавг­ссар тикку цащава шайсса кумаг буван, балаллуя халкь ххассал буван. Мунихлуну лайкь хьуссар хIукуматрал наградарттан. Юрий хъанай ур генерал-майоргу. Щак бакъа учин, Жанаев Юрий хъинну ламус бусса, пахру бакъасса, чувшиврул бутIа лавайну буллусса, цала аькьлулий элмурдал кандидат хьусса лаккучу ур. Улу 30 шинал мутталий ванал ашкара къабунни цува Социалист захIматрал Виричу ушиву, генерал-майор ушиву, цанна орденну дуллушиву. Жула учай мархлуяр ккиж дизайсса куну, Аьбидлул наслугу цува куна виричусса хьунни.
ГьунчIукьатIрал мемориал дувайни, Жанаев Юрийлия жун вай затру кIулну къабикIаву бюхъай хьхьичIра-хьхьичI ттуйсса аьй дикIан.
Ттун ччай бур кIа мемориалданий лайкьсса кIанай ванал цIа чичин.