Жижара

songd_2ЗАГЬИДИНАЛ ДУШ ФЕОДАЕВА ФАРИДА
Мартрал 13-нний оьрмулул 87 шинаву, цаппара гьантрай къашавайгу бивкIун, аьпалул хьунни авадансса дакIнил заллу, уздансса нитти-буттал душ Феодаева Фарида.

Фарида бувну бур 1928 шинал ГьунчIукьатIрал шяраву, Феодаев Загьидинал кулпатраву. Ххюлчинмур классравун бия­ннин дуклай бивкIун бур МахIачкъалалив, ГьунчIукьатIув ва Гъумук.

МахIачкъалалив 10 классгу къуртал бувну, дуклан бувххун бур Дагъусттаннал учительтал шайсса институтрал тарихрал факультетрайн. Му буккайхту, ца-кIира шин 13-мур школалий зийгу дурну, пенсиялийн бу­кканнин Дагъусттаннал университетраву тарихрал кафедралий зий бивкIссар.
1972 шинал Фаридал дурур­ччуна Аьрасатнал ва Дагъус­ттаннал дянивсса 18-мур ттуршукулийсса тарихран хасъсса диссертация. Зий бия кафедралий доцентну. Фаридал хIурмат хъинну лавайсса бия ваничIа дуклакиминнал ва дурккуну цала-цала давурттай зузиминнал дянив. Ванил дарсру дирхьуми бур доктортал, академиктал хьуну.
ФаридачIан чIявусса бу­хху-букку бикIайва. Ванин личIийшиву къадикIайва, инсан ци миллатрал ухьурчангу, так инсаншиву дусса ухьурчан.
Ва лайкь хьуссар «Дагъусттаннал лайкь хьусса учитель» тIисса цIанин.
Фаридал бивкIулул кьурчIи­шивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванил ссурахъаврахь, гъан-маччаминнахь. Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI хъинний дишиннав.
ГьунчIукьатIрал жямат

————————————

songd_3ХИЗРИЛ ДУШ КЪУШИЕВА АЬЙША
Уттигъанну дунияллия лавгунни ГьунчIукьатIрал шяравасса Штанчаев Хизрил ва ПатIиматлул душ Къушиева Аьйша.
Аьйша бия Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул ветеран, ххаллилсса хъамитайпа, ххуйсса нину. Ва бувну бур 1920-ку шинал ГьунчIукьатIрал шяраву. 1937-ку шинал щар хьуну бур Къушиев Ибрагьимлун, мунащал яхъанай бивкIун бур Ташкент шагьрулий. 1941-ку шинал лас увцуну ур дяъвилийн. Аьйшагу 2 душнищал зана хьуну бур буттал шяравун. Биялсса захIмат бивхьуну бур душру ябуван. Ибрагьим зана хьуну ур 1943-ку шинал декабрь зуруй. Ванайн 5-лла щаву дирну дур. Ххюйлчин ка дагьну зана хьуну ур. Дяъвилия зана хьуну махъ зий ивкIун ур колхозраву.
Аьйшал ласнащал 5 оьрчIгу хъуни бувну, 63 шинай цачIу оьрму бувтссар.
Ванин ккаркссар хъуннасса оьшивугу — ца акъа-акъасса арс АхIмад 2003-ку шинал хархавар бакъа лавгссар дунияллияту.
Аьйша бия дакI-аьмал ххуйсса, жяматращал бавкьусса, цинявннал «Аьйша-мама». КьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру душварахь, оьрчIал оьрчIахь ва щалвагу агьлу-авладрахь. Аьйшал барачат махъ ливчIун лякъиннав, гьав нурданул дуцIиннав, рухI хъинний дишиннав.
ГьунчIукьатIрал, КIямашрал жямат

————————————

songd_5Оьмардул душ Маннарова Миясат
Вай гьантрай оьрмулул 84 шинаву дунияллия лавгунни ххаллилсса хъамитайпа, ххюва оьрчIал нину, Оьмардул душ Миясат Маннарова.
Бувссар Миясат 1931 шинал Гъумук, заргалнал Парамазов Оьмардул кулпатраву. КIиккува педучилищегу къуртал був­ссар. Лас МахIаммад-Расул цал ЦIуссалакрал яла Ккуллал райондалул милицанал хъунама уну, Миясатгу ми районнай зий бивкIссар учительницану. 1963 шинал ласгу дунияллия лавгун, цинмалу ххюва оьрчI ччаннай бацIан буллан багьссар. ЯхIлувсса зунттал хъамитайпалул чувшиврий ва узданну лархъссар дурк кьини.
1964 шинал му Дагъусттаннал пединститутравун дуклан бувхссар, му къуртал байхту, 20 шинал лажиндарай зий буссия МахIачкъалаллал №26 школалий. Миясат бия цилла даву хъинну кIулсса, итххявхсса инсан. ТIалавшинна дусса учительница бушаврицIун му бия дакI-аьмал хъинсса, цIими бан анаварсса, кумаг бан чялишсса хъамитайпа. Цилами оьрчIругу, цIакьсса тарбиягу, куртIсса кIулшивурттугу дуллуну, хъунигу бувну, чивунгу буккан бувссар ванил.
Миясат ххирая дуклаки оьрчIан, миннал нитти-бу­ттахъан, архIал зузиминнан. Ванил чаннасса сипат мудангу личIантIиссар кIулцириннал дакIурдиву, хIурматрай зумух ласавантIиссар ванил цIа.
Миясатлул бивкIулул кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил арсурваврахь, душваврахь, уссихь, уссурссуннал оьрчIахь.
Цув алжаннул ххари буваннав, гьаттай нур дизаннав.
Гьухъаллал,
Гъумучиял жямат

————————————

songd_1МахIаммадлул душ Маллаева Пирдавс
Вай гьантрай мукьцIал лавхъунни хархавар бакъа аьпа­лувух бивхьусса, хасиятрал иминсса, лагма-ялттунащал хIал бавкьусса, даргиял миллатрал душ бунугу, ГьунчIукьатIрал шяраву хIурматрай бивкIсса, лагма-щархъиянгу бусравсса хъамитайпа, Маллаева Пирдавс МахIаммадлул душнил.

Зума-къирагърайсса
зул къатлувату
Гъилисса, тIааьнсса
гьава бачайва,
Увхма игьалаган,
мякьма щин хIачIан
Гьарца ххуллулссагу
зуннийн уххайва.

Симандалий бургъил
пиш чан къашайва,
Аьркиннан ка-кумаг
буван хIадуръяв,
КIямашрал ххуллулсса
манзил къабивтна
Шаппайн, цалла тIювайн,
бивссаксса шайва.

Вин къабуллу оьрму
вилнан булуннав,
Пирдавс, пирдавс-алжан
вин нясив баннав,
Жуя буцарчагу,
жул лахъ хIурматлув,
Занная, гьаттая
буцан къабаннав.

КIямашрал, ГьунчIукьатIрал шяравасса, къутандалиясса агьали, душнил чIунархIал оьрчIру, душру

———————————————

songd_4ХIусайннул душ Кьадиева Шарипат
Вай гьантрай мукьцIал лавхъунни 1-мур ЦIувкIратусса уздансса хъамитайпа, ХIусайннул душ Кьадиева Шарипат дунияллия лавгун.
Дяъвилул цIарава ппу зана къавхьусса Шарипат буттал лажин къакIулну хъунма хьуссия. Лас Кьадигу ччяни дунияллия лавгун, ряхва оьрчI цинмалу ччаннай бацIан буллан багьссия, яхI кьацIул бувгьуну.лархъссия му кьинигу Шарипатлул.
Му бия дакI-аьмал ххуйсса, бавцIусса кIану чанна байсса, гьарца журалул пагьму цивува бусса зунттал душ. Кьисматрал кьувкьумур кьамул бувну, зий, захIмат буллайнма бикIайва, оьн­ма бацIан къакIула. ЦIувкIрав, Шарипатлул кунна дакьин дур­сса, шагьрулул зумуну зана-кьулу дурсса тIюва духхай бакъару. ОьрчIал ва душнил оьрчIру шагьрурдая ЦIувкIравппай бувцуну, миннан лакку мазгу лахьхьин бувну, цила зумуну тарбия бувайва. Лавмартсса азаруннил ххяппурттахьхьун бирияйхту, щинкIуй захIмат хьун къабавцIуна, цилла къювугу цивура духIлай.
Шарипатлул гьав нурданул дуцIиннав, махъминнан булуннав мунин къабуллумур оьрму, барачат арсурваврачIа, душничIа, мачча-гъанначIа, чIахху-чIарахначIа личIаннав.
1-мур ЦIувкIуллал жямат

Шарипат-ниттирссил аьпалун

Яла аьркинмур чIумал
Ласгу яла лавгуну,
Мюрщи оьрчIал кьюкьлущал
Инавалу ливчIунав.

Зунттал аьдатрайн бувну,
ОьрчIру — оьрмулул мяъна, —
Вилла аьзизсса ниттил
Кьадар вин тикрал хьуна.

Ниттил бивхьусса захIмат
Зиялун гьан къабитлай,
Вил ххирасса арсругу
Аманатрай бацIанссар.

КIаксса винма ххирасса
ЦIаних ЦIувкIуллал шагьру,
Шарипат, вих мякьшиву
ТIутIайну буслантIиссар.

Агар бюхълай личIарча,
Жугу, вил мачча-гъанми,
Вил душнищал гьаванну
ОьтIру-Суннил сувра бан

Вин ххирасса уртту-щин,
Вил рухIиран сававну,
ХIаллих ишла дулланну
Виясса барачатну.

Ссил душ Узлипат

————————————

ДакIнийхтуну кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру Аьбдуллаев Аминнухь ва ванал уссихь, цинявппагу ссурваврахь, хьхьичIунмайсса гъанчунахь, вайннал ссин кIанайсса ссурахъу, КIямашрал жяматрачIа бусраврай ивкIсса, бунагьирттал аьпа биву,
Феодаев Загьидинал душ Фарида
аьпалувух бишаврийн бувну. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав, мунилцири оьрмулия щалиххан битаннав.
Фаридал рухI кIукIлуний, чурх бигьаний хьуннав, пирдавс-алжан нясив баннав.
КIямашрал жямат

—————————————

Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, дазу-зума дакъасса къумашиврущал Къушиев Маликлухь, Сиянатлухь, вайннал уссурваврахь, ссурваврахь, щалвагу агьлу-авладрахь жижара буллай буру зуна ххирасса куяв
Руслан
чIун дакъасса бивкIулул оьрмулия махIрум аврийн бувну, оьрму кутIаминнавух ишаврийн бувну. Русланнун къабуллумур зунма, зулвацириннан булуннав. Ссавур Заннал дулуннав зухьхьун му къумашиву, кьадар кьюлтI учин, лялиян бан. Русланнул рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав. Аммин!

ГьунчIукьатIрал учительтурал ва школданучIасса «Дараччи» клубрал коллектив